Przetargi.pl
Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze - Tuczno (etap I) gm.Złotniki Kujawskie Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niszczewice (etap IV) gm.Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-180 Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 35 17 160 , fax. 52 35 17 160 wew. 51
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotniki Kujawskie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 6 6
  88-180 Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 35 17 160, fax. 52 35 17 160 wew. 51
  REGON: 09235080800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotnikikuj.ires.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze - Tuczno (etap I) gm.Złotniki Kujawskie Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niszczewice (etap IV) gm.Złotniki Kujawskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 2.1.Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze - Tuczno(etap I) gm.Złotniki Kujawskie Droga objęta zamówieniem stanowi drogę gminną nr 150114C oraz drogę gminną nr 150112C, przedsięwzięcie etapu I polegać będzie na przebudowie drogi na odcinku od km 0+000 do km 1+ 200. Pas drogowy jest zmiennej szerokości pozwala tylko na lokalizację jezdni szerokości 5,00 m oraz zmiennej szerokości pobocze gruntowe. Spływ wody deszczowej odbywa się powierzchniowo na przyległy teren. Zakres robót obejmuje: - przebudowę konstrukcji jezdni o szerokości 5,00 m, - budowę nawierzchni zjazdów do posesji /pas drogowy/, - powierzchniowe odwodnienie drogi na przyległy teren, - usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Branża drogowa Roboty rozbiórkowe: - rozebranie konstrukcji jezdni na włączeniu projektowanego odcinka do istniejących nawierzchni asfaltowych, - rozebranie istniejącej nawierzchni z tłucznia gr. 10 -20 cm, - rozebranie istniejącego przepustu przy drodze powiatowej nr 2368C. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm, - warstwa wiążąca AC 16 W gr. 4 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm, - warstwa mrozoodporna z piasku gr.10 cm, - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,50 MPa gr. 15 cm, Konstrukcja zjazdów indywidualnych: - warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4cm, - warstwa wiążąca AC 16 W gr. 4cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm, - warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm, - profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. Konstrukcja pobocza: - tłuczeń kamienny gr.15 cm, - warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm, - profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. Branża sanitarna Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogi za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów oraz w pobocza z materiału przepuszczalnego i na teren przyległy w granicach pasa drogowego. W pasie drogi powiatowej nr 2368C zostanie przebudowany istniejący przepust ? 600. Natomiast w pasie dróg gminnych zostaną przebudowane dwa przepusty tj. istniejący przepust w drodze gminnej nr 150114C w km 1+100 oraz istniejący przepust w drodze gminnej nr 150112C w km 1+050. Czasowa organizacja ruchu - oznakowanie zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu. Stała Organizacja Ruchu - zgodnie z Pojektem Stałej Organizacji Ruchu Szczegółowy zakres zamówienia zawiera: Projekt budowlano-wykonawczy, Projekt czasowej organizacji ruchu, Projekt stałej organizacji ruchu, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wymagania zawarte w siwz, natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Przedmiary robót stanowią dokumenty pomocnicze do wyceny zadania. 2.2. Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 150102C w miejscowości Niszczewice gm.Złotniki Kujawskie (etap IV) Przebudowa drogi objęta tym postępowaniem (etap IV) obejmuje odcinek od km 0+000,00 do km 0+425,00. Jezdnia o szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami szer.0,75 m oraz obustronnym rowem odparowującym . 2.2.1. Nawierzchnia bitumiczna jezdni o konstrukcji: - 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 - 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg WT-2 - 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 - 15 cm - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki 2.2.2. Zjazdy konstrukcja zjazdu bitumicznego: - 4 cm- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 -20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5, - 15 cm - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki. 2.2.3.Pobocza - obustronne pobocza szerokości 0,75 m o spadkach poprzecznych 8% 2.2.4.Odwodnienie - odwodnienie drogi powierzchniowe, za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych rowów przydrożnych ze skarpami o spadkach 1:1,5. Rowy na odcinku realizowanym tj. od km 0+000,00 do 0+425,00 będą miały charakter odparowujący. 2.2.5. Roboty ziemne: - wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i zjazdów, - roboty związane z wykonaniem rowów , - uzupełnienie poboczy, - usunięcie drzew i krzewów (uwaga: wycięte drzewa Wykonawca przekaże Zamawiającemu na teren działki w Mierzwinie). 2.2.5. Czasowa organizacja ruchu - oznakowanie zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera: Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Projekt czasowej organizacji ruchu, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wymagania zawarte w siwz, natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Przedmiary robót stanowią dokumenty pomocnicze do wyceny zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlotnikikuj.ires.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach