Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 170529C Wichowo-Chełmica etap I od km 0+000 do km 0+940

Urząd Gminy w Lipnie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, ul. A. Mickiewicza 29
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2886202 , fax. 054 2886200
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Lipnie
  ul. A. Mickiewicza 29 29
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2886202, fax. 054 2886200
  REGON: 91002853400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglipno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 170529C Wichowo-Chełmica etap I od km 0+000 do km 0+940
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni jezdni i obejmuje: wykonanie nawierzchni drogi wraz poboczami, wykonanie zjazdów na przyległe działki, przeprowadzenie robót konserwujących na istniejących rowach przydrożnych. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Wichowo. Pas drogowy stanowi działka nr 95 obręb Wichowo. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową z licznymi ubytkami. Teren objęty opracowaniem jest słabo zurbanizowany. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pojedyncze siedliska mieszkalne. Na terenie objętym opracowaniem nie występuje zadrzewienie kolidujące z przebudową. Pozostały jedynie do usunięcia karpiny po wyciętych drzewach. Wzdłuż rowu zlokalizowane są młode samosiejki przewidziane do usunięcia. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o szerokości 5,0 m o spadku daszkowym i jednostronnym 2% z obu stronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem nie sortowanym grubości 15 cm odzyskanym z korytowania drogi i rowami przydrożnymi oraz zjazdami do każdej przyległej działki. Wykonanie nawierzchni w technologii dwuwarstwowej z mieszanki mineralno - bitumicznej odpowiadającej klasie drogi D. Długość drogi - 940 mb. 3. Na odcinku drogi objętym modernizacją występują następująca infrastruktura: sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, napowietrzne linie energetyczne. Inwestycja nie koliduje z infrastrukturą. W miejscu przecięcia z linią napowietrzną niweleta drogi jest zaniżona poniżej istniejącego terenu. Na odcinku gdzie sieć telefoniczna zlokalizowana jest pod jezdnią należy po jej zlokalizowaniu odkopać ręcznie i zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu AROT- A 160 PS o odporności na ściskanie 750 N i sztywności obwodowej 10 kN/m2 na długości min. 10 m końce rury należy uszczelnić. Po jej ułożeniu rurę należy obsypać warstwą piasku mi 10 cm grubości. Zagęszczenie wykopu przeprowadzić warstwami co 20 cm, zagęszczając go ręcznie lub lekkimi zagęszczarkami płytowymi (o szerokości nie większej niż 1,0 m do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia min 0,970. Nad istniejącym kablem na głębokości ok. 0,5 m ułożona jest taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza. 4. Odwodnienie zrealizować za pomocą spadków poprzecznych oraz podłużnych drogi. Rozwiązania projektowe nie powodują zmian w istniejących stosunkach wodnych. Projekt zakłada jedynie wykonanie robót konserwujących istniejących rowach przydrożnych. Oraz wykonanie przepustów pod zjazdami Fi 300 mm oraz remontu istniejącego przepustu pod drogą Fi 800 mm. Wyloty przepustów obrobić kamieniem polnym na podsypce cementowo - piaskowej. 5. W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie. 6. Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót do wykonania określa dołączony do SIWZ przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna a także projekt wykonawczy, którego oryginał znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Każdy z wykonawców może dokonać wizji lokalnej terenu budowy (nie jest to wymóg obligatoryjny) celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu i uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do porównania przedmiaru robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie ujęcia w przedmiarze elementu robót występującego w dokumentacji projektowej należy przedmiar uzupełnić o ten element i ująć go do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglipno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach