Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 56 696 80 91 do 93 , fax. +48 56 4506103, +48 56 6968098
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
  ul. Waryńskiego 32-36 32-36
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 56 696 80 91 do 93, fax. +48 56 4506103, +48 56 6968098
  REGON: 34000902900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu przy ul. Henryka Sienkiewicza 27 zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gpp.grudziadz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach