Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA USŁUGA SPECJALISTYCZNEGO PRANIA ODZIEŻY I BIELIZNY SZPITALNEJ dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 oznaczenie sprawy ZP-PN-9/ORG /2013

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3311031 w. 354 , fax. 052 3311031
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
  ul. Sądowa 18 18
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3311031 w. 354, fax. 052 3311031
  REGON: 55916990970000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA USŁUGA SPECJALISTYCZNEGO PRANIA ODZIEŻY I BIELIZNY SZPITALNEJ dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 oznaczenie sprawy ZP-PN-9/ORG /2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa specjalistycznego prania odzieży i bielizny szpitalnej wg. asortymentu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca wykonuje usługę prania z częstotliwością 48 godzin w dni robocze a 72 godziny w przypadku dni wolnych i świąt. Świadczenie usług pralniczych powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.) w ilości całkowitej średnio około 5 533 kg miesięcznie, codziennie z wyłączeniem dni uznanych za wolne (soboty, niedziele i święta): Szacunkowa ilość prania w okresie 12 miesięcy wynosi 66 400 kg. Ilości podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie. W zakres kompleksowych usług pralniczych wchodzi:... patrz SIWZ (do pobrania ze strony internetowej szpitala)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 4400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych), Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr 216 poz. 1824 oraz z 2004 r Nr 145 poz. 1537). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. nr konta 07 1160 2202 0000 0000 6089 8927 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej do dnia 28. 03. 2013 r. do godz. 14:00, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą, na adres zamawiającego podany w punkcie II . Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia - następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach