Przetargi.pl
Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim ogłasza przetarg

 • Adres: 89-430 Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3894510, 3886392
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
  Plac Odrodzenia 3 3
  89-430 Kamień Krajeński, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3894510, 3886392
  REGON: 00052745700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamienkrajenski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim (na terenie działki nr ewid. 1071/2 położonej przy ul. Sępoleńskiej 4). Istniejący budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury jest wolnostojącym budynkiem wielobryłowym. Najwyższa wysokość budynku od terenu wynosi ok. 11m. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ilość kondygnacji - zróżnicowane - jedna - sala widowiskowa, pozostała część budynku dwie + częściowe podpiwniczenie stanowiące jednocześnie przyziemie; Powierzchnia zabudowy - ok. 300,00 m2; Powierzchnia netto budynku - ok. 1335,00 m2; Kubatura budynku - ok. 4450,00 m3, Przeznaczenie budynku - działalność społeczno-kulturalna. Roboty termomodernizacyjne obejmują: Wykonanie ocieplenia ścian budynku, warstwą styropianu frezowanego o grubości 14 cm - 1093,29 m2 Wykonanie ocieplenia ścian budynku, warstwą styropianu frezowanego o grubości 10 cm - 45,86 m2 Wykonanie ocieplenia ościeży, warstwą styropianu frezowanego o grubości 3 cm - 128,35 m2 Wykonanie elewacji budynku Wymiana stolarki okiennej - 66,85 m2 Wymiana stolarki drzwiowej - 29,56 m2 Ocieplenie stropodachów styropapą grubości 15 cm - 634,11m2 Ułożenie okładzin na schodach i podestach - 102,51 m2 Wymiana balustrad - ok. 66,00 mb; Remont instalacji odgromowej; Wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych; Montaż daszków systemowych nad wejściami do budynku; Wymiana istniejących lamp oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi do budynku (energooszczędne oświetlenie zewnętrzne) Montaż szklanej tablicy dekoracyjnej (podświetlanej) z logiem. UWAGA! Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia materiały fabrycznie nowe, wolne od wad i nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich. Ramowe wytyczne realizacji zadania dla Wykonawcy: -uporządkowanie terenu budowy, -informowanie zarządców mediów, urządzeń oraz cieków wodnych znajdujących się w obrębie prowadzonych robót o rozpoczęciu i zakończeniu robót, -poniesienie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb, -zgłoszenie odbioru wykonanych robót; -informowanie użytkowników obiektu o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami, -zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy; -zorganizowanie i poniesienie kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę we własnym zakresie i na koszt własny, -utrzymanie dróg dojazdowych do miejsca robót w należytym porządku - zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), -wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań, prób i pomiarów na koszt własny (jeżeli będą konieczne), -ustanowienia kierownika budowy i powierzenie tych czynności osobie z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, -skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed terminem składania ofert na zasadach określonych w SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamienkrajenski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach