Przetargi.pl
Zadanie nr 1 przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Błonie od K-2/15 do K-2/34 - I etap od K-2/15 do K-2/25; długość przebudowywanej sieci 0,8 km; DN 2 x 350.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3045247 , fax. 52 3045470
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  ul. Ks. Józefa Schulza 5 5
  85-315 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3045247, fax. 52 3045470
  REGON: 09052334000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpec.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 1 przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Błonie od K-2/15 do K-2/34 - I etap od K-2/15 do K-2/25; długość przebudowywanej sieci 0,8 km; DN 2 x 350.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej wykonanej w systemie tradycyjnym (pianobetonu) na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych oraz ułożenie przewodów teletechnicznych do transmisji danych. 2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ, zapewnienia obsługi geodezyjnej, załatwienia spraw związanych z zajęciem terenów Gminnych ( w tym pasa drogowego) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe 4 / 22 i uiszczenia stosownych opłat, powiadomienia właścicieli (zarządców) nieruchomości o planowanym terminie prowadzonych prac, przeprowadzenia wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu po przeprowadzonych pracach do stanu pierwotnego 3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą, zarówno w zakresie robót technologicznych jak i odtworzeniowych a także projektem gospodarki zielenią. 4. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a) projekt wykonawczy - modernizacja sieci w pianobetonie odcinek od K-2/15 do K-2/25 zał. nr 8 b) projekt tymczasowej organizacji ruchu zał. nr 9 c) projekt odnowy nawierzchni zał. nr 10 d) projekt gospodarki zielenią zał. nr 11 5. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie (zgłoszenie) na przebudowę sieci. 6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienie wykona dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach. 7. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów zamówienia określających wymagany standard techniczny i jakościowy. Zamawiający - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 8. Wbudowane urządzenia i materiały mają być nowe i oryginalne zgodne z dokumentacją producentów i muszą posiadać udokumentowane certyfikaty. 9. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający oceni, czy przedłożona oferta spełnia stawiane wymogi i zadecyduje o dopuszczeniu jej do części postępowania, jaką jest ocena złożonych ofert, która będzie przebiegać zgodnie z formą określoną w Rozdziale C SIWZ. Oferty nie spełniające wymogów Zamawiającego zostaną odrzucone jako sprzeczne z SIWZ. 10. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 11. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt: a) przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem, b) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, c) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, d) rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej, e) uporządkować teren po zakończeniu budowy, f) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w C.1.2.2. pkt. 3 SIWZ. g) Ubezpieczyć budowę od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowlany, 12 W zakresie materiałów pochodzących z demontażu istniejących odcinków sieci ciepłowniczych, w tym: a) materiały z demontażu: rury stalowe o średnicy DN 150 i wyżej, przepustnice, zawory, płyty kanałowe ( w ilościach uzgodnionych z KPEC) - Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność, ma przekazać Zamawiającemu celem ich zmagazynowania w Magazynie KPEC Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5 w Bydgoszczy / materiały te stanowią własność Zamawiającego; b) pozostałe materiały z demontażu - Wykonawca ma zagospodarować/usunąć/utylizować we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, z zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca bądź firma upoważniona (Podwykonawca) do takich czynności ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - Ustawa o odpadach DZ.U. z 2010, Nr 185, poz. 1243. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów. 13. Zamawiający wprowadza zmianę do projektu przebudowy sieci polegającą na zastosowaniu muf termokurczliwych radiacyjnie sieciowanych w miejsce muf termokurczliwych zwykłych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452310005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I. Wadium 1. Wadium wynosi - 150 000,00 PLN (słownie PLN: sto pięćdziesiąt tysięcy). 2. Wadium można wnieść w jednej z lub kilku następujących formach: a) pieniężnej, b) gwarancji bankowej, c) gwarancji ubezpieczeniowej, d) poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych - dla projektu: Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy, Nr POIS.09.02.00-00-012/10. Zadanie nr 1 - Przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Błonie odcinek od K-2/15 do K-2/25. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy gwarantem a Wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. na każde pisemne żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo). Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków: a) odmowy przez Wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) niewniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin ważności gwarancji (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi się pokrywać z terminem związania ofertą. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia bankowego niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej pomiędzy poręczycielem, a osobą na rzecz której poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty dla Zamawiającego kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego odnoszące się do: a) uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) niewniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin ważności gwarancji (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi się pokrywać z terminem związania ofertą. 7. W przypadku wnoszenia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podmiot potwierdza wartość poręczenia, co najmniej do wielkości ustalonego wadium. Poręczenie winno być ważne co najmniej do dnia związania ofertą. Umowa poręczenia winna zawierać zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) Wykonawca nie wniósł w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub w poręczeniach, o których mowa a pkt. 5, 6, 7 należy zdeponować za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Zamawiającego w kasie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dołączyć do oferty, ewentualnie przedłożyć w trakcie otwarcia ofert. 9. Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej w niniejszej SIWZ formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania. 10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 12. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera lub innego członka konsorcjum (zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu). 13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie: a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana), b) po unieważnieniu postępowania. 14. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt. 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 16. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP chyba, że udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpec.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach