Przetargi.pl
Zabezpieczenie i konserwacja murów ruin zamku krzyżackiego konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim - etap I do realizacji w roku 2013: konsolidacja dachu, dach nad kaplicą i gankami, usunięcie naziomów - osuszanie piwnic

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 87-220 Radzyń Chełmiński, pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6886087, 6886001 , fax. 56 6886087
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
  pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9 9
  87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6886087, 6886001, fax. 56 6886087
  REGON: 87111865500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radzynchelminski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie i konserwacja murów ruin zamku krzyżackiego konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim - etap I do realizacji w roku 2013: konsolidacja dachu, dach nad kaplicą i gankami, usunięcie naziomów - osuszanie piwnic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konsolidacji i naprawy dachu nad kaplicą, wieżami i gankami zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę Nr 232.2011 z dnia 16.06.2011 r. Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz Decyzją Kujawsko-Pomorskiego WKZ w Toruniu Nr UAB/19/2011 z dnia 04.02.2011r. oraz projektem Projekt konserwatorsko-budowalny zabezpieczenia i konserwacji murów ruin zamku konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim, cz. I i cz. II oraz korektami i uzupełnieniami do tego projektu. W ramach zadania należy wykonać: 1)Remont dachu nad kaplicą i gankami, 2)Renowacja korony murów - ściana szczytowa kaplicy od strony zachodniej, 3)Renowacja korony murów - ganki 4)Remont tarasu nad bramą 5)Prace konserwatorskie zwieńczenia i dachów wież 6)Usunięcie naziomów od strony wschodniej murów i narożnika płn.-wsch. - osuszanie piwnic 7)Konsolidacja belki wieńca żelbetowego ganków od strony południowej i północnej wraz z naprawą podmurowania belki. Uwaga: Z prac należy sporządzić dokumentację powykonawczą budowlaną, konserwatorską oraz archeologiczną i geodezyjną (wraz z inwentaryzacją). Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny. Podstawę powinny stanowić oględziny na miejscu oraz dokumentacja projektowa dostępna w na stronie www i w siedzibie Zamawiającego. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Roboty prowadzone będą zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej. 2. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. 3. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na cenę zamówienia. 4. Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również: a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, dokumentacje powykonawcze budowlana, konserwatorska oraz archeologiczna i geodezyjna (wraz z inwentaryzacją). b) doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy, w sposób bezpieczny dla obiektu zabytkowego - nieinwazyjny. Ścieki muszą być sukcesywnie usuwane z obrębu obiektu. c) przed przystąpieniem do robót dokładne zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, d) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, e) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac z zachowaniem należnej ostrożności, f) prowadzenie robót w sposób bezpieczny, g) wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów - w zakresie należący do Wykonawcy, h) usunięcie zgodnie z obowiązującymi procedurami przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w sposób docelowy, wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, i) przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach, j) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za najwyższą jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną i konserwatorską. Do wykonania prac objętych umową mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto: a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PNEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, c) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, d) oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta, e) wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. 6. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. 7. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i autorski. 8. Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych - np. zasilenie placu budowy, rurociąg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, itp. - są własnością Wykonawcy. Kalkulując cenę ofertową należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy. 9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały przed wbudowaniem, były odpowiednio zabezpieczone i dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru sprawującego nadzór inwestorski. 10. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulice. 11. Zasilenie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy - sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji, z zastrzeżeniem zgodności z wymogami konserwatorskimi określonymi przez nadzór inwestorski. 12. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 13. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 14. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy projektem a przedmiarami - nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja techniczna, tj. projekt budowlany i wykonawczy. W przypadku niezgodności między częścią opisową i rysunkową projektu wykonawczego Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie. Po podpisaniu umowy, w czasie realizacji, w przypadku rozbieżności Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane to nie mniej niż 60 miesięcy licząc od dnia protokólarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz technologia wykonania zawarta jest w Dokumentacji technicznej (zał. Nr 9), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 10), wzorze umowy (zał. Nr 4) oraz przedmiarze robót (zał. Nr 11) stanowiącymi załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radzynchelminski.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach