Przetargi.pl
Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

Gmina Miasto Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4510233 , fax. 56 4510233
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Grudziądz
  ul. Ratuszowa 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4510233, fax. 56 4510233
  REGON: 87111883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna publikacja w 2013 r. ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, związanych z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Zamawiający przewiduje, że w trakcie trwania umowy opublikuje: - ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym o łącznej powierzchni ogłoszeniowej ok. 27.061 cm2, z czego ok. 412,5 cm2 stanowić będą ogłoszenia, których publikację planuje się w kolorze; - ogłoszenia czarno - białe w prasie o zasięgu ogólnopolskim o łącznej powierzchni ogłoszeniowej ok. 1.270 cm2 bez stron redakcyjnych. Użyty przez Zamawiającego termin prasa codzienna o zasięgu regionalnym oznacza ogólnoinformacyjny druk periodyczny rozpowszechniany płatnie, ukazujący się nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, rozpowszechniany minimum na terenie gminy - miasta Grudziądz i powiatu grudziądzkiego w Województwie Kujawsko - Pomorskim. Użyty przez Zamawiającego termin prasa codzienna o zasięgu ogólnopolskim oznacza ogólnoinformacyjny druk periodyczny rozpowszechniany płatnie, ukazujący się nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, rozpowszechniany na terenie całego kraju, z wyłączeniem tabloidów oraz gazet o profilu sportowym. Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach