Przetargi.pl
Usługi sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6118713 , fax. 056 6118622
 • Data zamieszczenia: 2013-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6118713, fax. 056 6118622
  REGON: 00059690300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia w gazecie o zasięgu: lokalnym i regionalnym oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim. 2. Realizacja usługi polegać ma na sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia w gazetach o zasięgu: lokalnym i regionalnym oraz o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenia prasowe tj.: obwieszczenia, komunikaty, ogłoszenia o przetargach, raporty, życzenia, kondolencje i inne, publikowane będą w wersji biało-czarnej lub kolorowej, w wydaniach od poniedziałku do soboty, na stronach redakcyjnych, ogłoszeniowych dziennika oraz w dodatkach do dzienników. Ogłoszenia w zależności od wskazań Zamawiającego winny zawierać obwiązującą w Urzędzie Miasta Torunia wizualizację (tj. herb i zarys panoramy miasta Torunia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach