Przetargi.pl
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie codziennej ogólnokrajowej oraz lokalnej

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 52 57 805 , fax. 52 52 57 825
 • Data zamieszczenia: 2016-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
  ul. Gdańska 163a 163a
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 52 57 805, fax. 52 52 57 825
  REGON: 01126394600188
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie codziennej ogólnokrajowej oraz lokalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na publikacji ogłoszeń modułowych kolorowych, które będą publikowane w wydaniach prasy codziennej ogólnokrajowej i lokalnej, zgodnie z nomenklaturą CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) 79970000-4 - usługi publikacji, 79800000-2 - usługi drukowania i podobne Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według 6 poniżej opisanych zadań: Zadanie 1 - przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w wydaniach ukazujących się codziennie od poniedziałku do piątku. Zadanie 2 - przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym ukazującym się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Zadanie 3 - przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym ukazującym się na terenie województwa pomorskiego. Zadanie 4 - przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym ukazującym się na terenie województwa mazowieckiego. Zadanie 5 - przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym ukazującym się na terenie województwa wielkopolskiego. Zadanie 6 - przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym ukazującym się na terenie województwa łódzkiego. Wykonawca będzie zamieszczał komunikaty o przetargach, wykazach, zmianie siedziby, adresu do korespondencji, numerów telefonów, faksu itp. oraz innych wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Funkcjonalność - termin realizacji zlecenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach