Przetargi.pl
Publikacja ogłoszeń prasowych oraz innych komunikatów, związanych z działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy w prasie o zasięgu lokalnym

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3493773 , fax. 052 3493797
 • Data zamieszczenia: 2012-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
  ul. Hetmańska 38 38
  85-039 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3493773, fax. 052 3493797
  REGON: 01034470800632
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Publikacja ogłoszeń prasowych oraz innych komunikatów, związanych z działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy w prasie o zasięgu lokalnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej - dzienniku opiniotwórczym - o lokalnym zasięgu sprzedaży, obejmującym co najmniej województwo kujawsko pomorskie, z jednoczesną minimum jednodniową emisją ogłoszenia na branżowym, ogólnodostępnym serwisie internetowym, zawierającym informacje o przetargach. - Średni nakład jednorazowy oferowanego tytułu w roku 2011 winien wynosić minimum 20.000 egzemplarzy. - Szacunkowa ilość powierzchni publikowanych ogłoszeń wynosi 100.000 cm2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w zależności od zaistniałych potrzeb. - Zamawiający zastrzega również, że ca 5% z szacowanej ilości ogłoszeń, z uwagi na fotografie, mapy itp. Wykonawca zobowiązany będzie publikować w kolorze. Informacje dodatkowe dotyczące zadania. 1. Zamawiający wymaga, aby publikacja ogłoszeń odbywała się w prasie codziennej, ukazującej się od poniedziałku do piątku. 2. Dzień publikacji - dowolnie wybrany dzień tygodnia przez Zamawiającego. Publikowany tekst musi być przejrzysty i czytelny, umieszczony na stronach ogłoszeniowych gazety w kolorystyce czarno - białej z logo Agencji i zgodnie z wzorem Zamawiającego, z uwzględnieniem ca 5% oszacowanych publikacji w kolorze. . 3. Treść ogłoszeń wysyłana będzie do Wykonawcy e-mail-em lub faksem na 2 dni przed dniem, w którym ogłoszenie ma być opublikowane. 4. Zamawiający wymaga aby gazeta lokalna, w której będą publikowane ogłoszenia zawierała strony tematyczne o charakterze ogłoszeniowym. 5. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest dostarczać do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO codziennie rano (do godziny 1000) trzy bezpłatne egzemplarze oferowanego tytułu prasowego. 6. Zaproponowana cena jednostkowa obowiązywać będzie dla ogłoszeń publikowanych w każdym dniu tygodnia, niezależnie od innych czynników. 7. Wykonawca zapewni publikację ogłoszenia w gazecie codziennej o lokalnym zasięgu sprzedaży o średnim nakładzie jednorazowym w roku 2011 - 20.000 egzemplarzy. 8. Wykonawca zapewni jednoczesną, minimum jednodniową publikację danego ogłoszenia na branżowym, ogólnodostępnym serwisie internetowym 9. Oferowany tytuł podlega kontroli przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy. 10. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach