Przetargi.pl
Wykonanie gadżetów reklamowych promujących Wiślaną Trasę Rowerową w województwie kujawsko-pomorskim szczegółowo określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 62 18 248 , fax. 56 62 18 455
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Plac Teatralny 2 2
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 62 18 248, fax. 56 62 18 455
  REGON: 87112129000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie gadżetów reklamowych promujących Wiślaną Trasę Rowerową w województwie kujawsko-pomorskim szczegółowo określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gadżetów reklamowych promujących Wiślaną Trasę Rowerową w województwie kujawsko-pomorskim szczegółowo określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3 i 3A do SIWZ, w którym zamieszczono, listę zamawianych materiałów wraz z ich opisem technicznym, przykładowymi zdjęciami, wskazaniem ich ilości oraz opisem zakładanego sposobu ich oznakowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kujawsko-pomorskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach