Przetargi.pl
Remont dróg gminnych na dz. Nr 72, nr 115 w Jodłowie w km 0+000 - 0+335 i na dz. Nr 74/20, nr 74/23, nr 74/27 w Goworowie w km 0+000 - 0+513 - uszkodzonych podczas nawałnicy burzowej

Miasto Gmina Międzylesie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-530 Międzylesie, pl. Wolności 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8126327 , fax. 074 8126126
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gmina Międzylesie
  pl. Wolności 1 1
  57-530 Międzylesie, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8126327, fax. 074 8126126
  REGON: 00053062000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzylesie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych na dz. Nr 72, nr 115 w Jodłowie w km 0+000 - 0+335 i na dz. Nr 74/20, nr 74/23, nr 74/27 w Goworowie w km 0+000 - 0+513 - uszkodzonych podczas nawałnicy burzowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg w Jodłowie na odcinku 335 m, Goworowie na odcinku 513 m wraz z odwodnieniem, korytowaniem, podbudową i nawierzchnią z masy mineralno-asfaltowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. W wysokości 5.000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na druku zamawiającego stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 4. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5) Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: a) ofertę i oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 składają wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum - zał. nr 3 SIWZ b) oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - zał. nr 4 SIWZ, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia do wykonania podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunku 1. Zamawiający żąda : - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3, sporządzone na druku zamawiającego stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia -zał. nr 3 SIWZ - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje własnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt 4, sporządzone na druku zamawiającego stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zał. nr 4 SIWZ - Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. - Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości nie mniejszej niż 100.000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie powyższych dokumentów wymienionych w tym punkcie. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzylesie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach