Przetargi.pl
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W RADLINIE MASĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ NA GORĄCO

Urząd Miasta Radlin ogłasza przetarg

 • Adres: 44-310 Radlin, ul. Rymera 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4590200 , fax. 032 4590205
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Radlin
  ul. Rymera 15 15
  44-310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 032 4590200, fax. 032 4590205
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.radlin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W RADLINIE MASĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ NA GORĄCO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szacunkowy zakres prac - ok. 568 Mg masy na gorąco do wbudowania, w tym 50 % z użyciem frezarki (284 tony) i 50% z użyciem piły spalinowej (284 tony); drogi do wykonania remontu zostaną określone w protokole przekazania Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmują także: a) prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie prac prowadzonych na jezdni; b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia właściwej jakości prac; c) doprowadzenie terenu po zakończeniu prac do stanu pierwotnego, demontaż oznakowania; d) prowadzenie prac zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, przepisami i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej (szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 9 do SIWZ), e) zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac przez Starostwo Powiatowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 5 000,00 zł musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert określonym w pkt X.1 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.radlin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach