Przetargi.pl
Wykonanie instalacji AKPiA na potrzeby Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych/ Z-3/I/2015/PNT

Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 78 34 300 , fax. 32 250 47 85
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o.
  ul. Ligocka 103 103
  40-568 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 78 34 300, fax. 32 250 47 85
  REGON: 24078958500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pnt.euro-centrum.com.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji AKPiA na potrzeby Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych/ Z-3/I/2015/PNT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji AKPiA na potrzeby Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych działającego w strukturze Zamawiającego, a umiejscowionego w budynku nr 8 (segment C) posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do siwz. Zamawiający informuje, że dostarczany sprzęt będzie wykorzystany w ramach Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych, które w początkowej fazie działalności będzie świadczyć usługi doradczo-projektowe w zakresie: tworzenia i testowania rozwiązań innowacyjnych w zakresie inteligentnych sieci energetycznych smart grid, tworzenia i testowania rozwiązań w zakresie energii biernej, tworzenia i testowania rozwiązań w zakresie zarządzania i sterowania budynkami. Uzupełnieniem oferty opisywanego laboratorium będzie działalność szkoleniowa (seminaria, studia podyplomowe realizowane z wykorzystaniem bazy aparaturowo-sprzętowej laboratorium) nakierowana na podnoszenie świadomości użytkowników i promocję urządzeń rozproszonej energetyki. Po spełnieniu standardów LISE, firmy zewnętrzne będą miały możliwość podłączenia swoich obiektów do Laboratorium oraz przetestowania swoich innowacyjnych rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci energetycznych. Równocześnie uczelnie będą miały możliwość podłączenia się do LISE oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w środowisku LISE. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia i montażu na swój koszt i ryzyko fabrycznie nowych, kompletnych urządzeń w budynkach 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 posadowionych przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do: 1. wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do siwz 2. dostarczenia instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji urządzeń w języku polskim w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) i elektronicznej; 3. udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na każdą z zamawianych rzeczy/ urządzeń oraz wykonane roboty instalacyjne licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń całego przedmiotu zamówienia; 4. dostarczenia dokumentu gwarancyjnego w języku polskim; 5. przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do siwz. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w budynkach 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach, celem zapoznania się z instalacjami na obiekcie oraz dostarczonym już Zamawiającemu sprzętem składającym się na Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych. Termin wizji lokalnej powinien być uzgodniony z Zamawiającym - osobą wskazaną w pkt. 1.6 siwz - w terminie do 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia przetargu. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego lub patentu, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. o równoważnych parametrach nie gorszych niż wskazane. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów/urządzeń równoważnych w stosunku do zaproponowanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty: a) zestawienie zastosowanych przez siebie materiałów/ urządzeń ze wskazaniem, które materiały/urządzenia opisane ww. dokumentach zastępują; b) dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane przez niego materiały/urządzenia warunku równoważności; c) oświadczenie o kompatybilności zaproponowanych przez niego materiałów/urządzeń równoważnych z niezmienionymi przez niego materiałami/urządzeniami; 3.7.4 poprawioną dokumentację projektową stanowiącą załącznik do siwz zawierającą zastosowane materiały/urządzenia zamienne. Zamawiający informuje również, iż oferowane przez wykonawców jako równoważne materiały/urządzenia zamiast materiałów/urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będą przez Zamawiającego weryfikowane. W razie stwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę materiały/urządzenia nie są równoważne w stosunku do żądanych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do dokonania w ofercie wykonawcy zmian pozwalających na spełnienie warunku równoważności. W przypadku nie uwzględnienia żądania Zamawiającego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści siwz. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt i wykonane roboty instalacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium wyłącznie przez Wykonawcę, który składa ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w jednej lub w kilku z niżej wskazanych form: gotówce na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 25 1020 2313 0000 3602 0192 1493 z adnotacją: wadium - Z-3/I/2015/PNT, gwarancji bankowej (bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie); gwarancji ubezpieczeniowej (bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie). Dowód uiszczenia wadium Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pnt.euro-centrum.com.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach