Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 450 Kalisz - Opatów i nr 447 Antonin - Grabów n/Prosną w obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7357820 , fax. 062 7357822
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
  ul. Staroprzygodzka 25 25
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7357820, fax. 062 7357822
  REGON: 63128080900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 450 Kalisz - Opatów i nr 447 Antonin - Grabów n/Prosną w obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 450 Kalisz - Opatów i nr 447 Antonin - Grabów n/Prosną w obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp - remont cząstkowy masą bitumiczną gr.4 cm w ilości 1.000 m?. - remont cząstkowy masą bitumiczną gr.6 cm w ilości 400 m - remont cząstkowy emulsją i grysami gr.2 cm w ilości 2.500 m?.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzdw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach