Przetargi.pl
Usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Izby Skarbowej w Poznaniu wykonywane w Koninie (część A) i Lesznie (część B)

Izba Skarbowa w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-726 Poznań, ul. Cyryla Ratajskiego 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8586100 , fax. 061 8522224
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Skarbowa w Poznaniu
  ul. Cyryla Ratajskiego 5 5
  61-726 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8586100, fax. 061 8522224
  REGON: 00102297200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.is.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Izby Skarbowej w Poznaniu wykonywane w Koninie (część A) i Lesznie (część B)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Izby Skarbowej w Poznaniu wykonywane w Koninie (część A) i Lesznie (część B). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.is.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach