Przetargi.pl
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Kaliszu na rok 2016 i 2017

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16/18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8541300 , fax. 061 8541204
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8541300, fax. 061 8541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Kaliszu na rok 2016 i 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Kaliszu na rok 2016 i 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 5 2. Podstawą udzielenia świadczenia jest skierowanie wydane przez pracownika oddziału kadr Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu opatrzone pieczęcią Zamawiającego zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 3. Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług przez lekarza medycyny pracy i okulistę wykonywane było od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 13°° w jednym miejscu (placówce) wskazanym przez Wykonawcę. 4. Dojazd do miejsca realizacji usługi od siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 5 km. 5. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zamówienia o maksymalnie 30%. 6. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, dotyczące klauzuli społecznej: a) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewni aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu pracy, tj. Dz. U z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) minimum dwie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia. b) W przypadku zatrudniania przy realizacji zamówienia nowej osoby w trybie, o którym mowa w lit. a, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 7 dni kalendarzowych na to miejsce innej osoby, w trybie, o którym mowa w lit. a, c) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia wskazanej osoby natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. d) w przypadku niezapewnienia przy realizacji zamówienia w trakcie jego trwania dwóch osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień niezatrudniania każdej z osób na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dojazd do miejsca realizacji uslugi od siedziby Zamawiajacego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach