Przetargi.pl
Wycena nieruchomości niemieszkalnych będących w zasobie WAM OReg. Poznań

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa Oddział Regionalny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd 30
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6538744; 6538700 , fax. 061 6538701
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa Oddział Regionalny w Poznaniu
  ul. Dojazd 30 30
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6538744; 6538700, fax. 061 6538701
  REGON: 01126394600418
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena nieruchomości niemieszkalnych będących w zasobie WAM OReg. Poznań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie składa się z czterech zadań częściowych: Zadanie częściowe 1 Wykonanie 32 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażową lub zabudowanych garażami, położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału Regionalnego Poznań. Zadanie częściowe 2 Wykonanie 20 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych i służebności drogowych, położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału. Zadanie częściowe 3 Wykonanie 6 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami lub budowlami oraz wyceny urządzeń związanych z nieruchomością, położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału. Zadanie częściowe 4 Wykonanie 12 operatów szacunkowych wyceny lokali użytkowych lub strychów wraz z określeniem wartości ich udziału w nieruchomości wspólnej, mieszczących się w budynkach położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału. 2.Zamówienie obejmuje nieruchomości na terenie miejscowości: Poznań, Biedrusko, Gniezno, Witkowo, Kalisz, Krotoszyn. Kwilcz. Oborniki Wlkp., Ostrów Wlkp., Pleszew, Rawicz, Sieradz,Śrem. 3.Dla każdego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do: 1)wykonania wycen co najmniej w dwóch egzemplarzach, zgodnie z każdorazowym zleceniem Zamawiającego, w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania. 2)wykonania dokumentacji fotograficznej wycenianych nieruchomości. 3)nieodpłatnego wykonania aktualizacji lub potwierdzenia aktualności wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym, w terminie jednego roku licząc od daty sporządzenia operatu. 4.Powyżej opisane zamówienie obejmuje max ilości przewidywanych wycen w ramach każdego zadania częściowego w okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia w ilości 50 % wycen określonych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2 do SIWZ. Pozostałe 50 % to możliwe zwiększenie zakresu zamówienia, które realizowane będzie sukcesywnie w ramach zawartej umowy i w trakcie jej ważności w przypadku urzeczywistnienia się potrzeby Zamawiającego i będzie obligowało Wykonawcę do jego realizacji na zasadach określonych w umowie podstawowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach