Przetargi.pl
Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej 65% w 2010 roku dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie wraz z transportem do siedziby zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, ul. Przemysłowa 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3471670
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Przemysłowa 9 9
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. 068 3471670
  REGON: 41114140300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wokiss.pl/wolsztynp/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej 65% w 2010 roku dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie wraz z transportem do siedziby zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej 65% w 2010 roku dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie wraz z transportem do siedziby zamawiającego w ilości około 70,0 ton (jednorazowa dostawa ok. 8 000,0 litrów)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/wolsztynp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach