Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 3240P Stare Miasto - Barczygłów - Trójka

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, ul. Świętojańska 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2430280 , fax. 063 2430280
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Świętojańska 20 20
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2430280, fax. 063 2430280
  REGON: 31106078300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorzadu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 3240P Stare Miasto - Barczygłów - Trójka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 3240P Stare Miasto - Barczygłów - Trójka - frezowanie nawierzchni - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - ułożenie warstwy ścieralnej dla ruchu KR-2. - utwardzenie poboczy kruszywem Szczegółowy opis i zakres robót zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach