Przetargi.pl
Wybór rzeczoznawcy majątkowego

Urząd Miejski w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, Plac Wolności 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (063) 24-01-111, 63 2401139 , fax. (063) 2401135
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koninie
  Plac Wolności 1 1
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. (063) 24-01-111, 63 2401139, fax. (063) 2401135
  REGON: 00065723700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór rzeczoznawcy majątkowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór rzeczoznawcy majątkowego świadczącego usługę wykonania operatów szacunkowych . Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia : dla części A 1. Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z częściami składowymi /nie garażami/ przeznaczonej do zbycia, nabycia, zamiany, darowizny, w celu ustanowienia trwałego zarządu, w celu ustalenia odszkodowania za grunty zajęte lub przejęte pod drogi publiczne z mocy prawa oraz w celu określenia wartości nieruchomości będącej przedmiotem wywłaszczenia. 2. Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z częściami składowymi /nie budynkami/ przeznaczonej do zbycia, nabycia, zamiany, darowizny, w celu ustanowienia trwałego zarządu, w celu ustalenia odszkodowania za grunty zajęte lub przejęte pod drogi publiczne z mocy prawa oraz w celu określenia wartości nieruchomości będącej przedmiotem wywłaszczenia. 3. Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej /bez części składowych/ przeznaczonej do zbycia, nabycia, zamiany, darowizny, w celu ustanowienia trwałego zarządu, w celu ustalenia odszkodowania za grunty zajęte lub przejęte pod drogi publiczne z mocy prawa oraz w celu określenia wartości nieruchomości będącej przedmiotem wywłaszczenia. 4. Określenie wartości odszkodowania z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości. 5. Określenie wartości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności. 6. Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenie wartości prawa użytkowania wieczystego. 7. Określenie wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz rzutem odpowiedniej kondygnacji budynku, z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego i pomieszczenia przynależnego (piwnica). 8. Inwentaryzacja budynku wielomieszkaniowego z uwzględnieniem powierzchni użytkowej 70. lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych oraz ustaleniem udziałów w nieruchomości wspólnej. 9. Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z częściami składowymi w celu jej ujawnienia w ewidencji księgowej 10. Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z częściami składowymi w celu jej ujawnienia w ewidencji księgowej. 11. Określenie wartości nakładów poczynionych na budowę ulic w celu ujawnienia w ewidencji księgowej. Operat szacunkowy powinien zawierać także : dokumentację zdjęciową, protokół z badania mapy zasadniczej lub dołączoną kserokopię mapy. dla części B 1. Określenie wartości nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Konin. 2. Określenie wartości nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. 3. Określanie wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami w celu zbycia na rzecz ich dzierżawców. Operat szacunkowy powinien zawierać także : dokumentację zdjęciową, protokół z badania mapy zasadniczej lub dołączoną kserokopię mapy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane w postępowaniu wadium : dla części A - 1.450,00 zł , dla części B - 1.500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach