Przetargi.pl
Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników

Urząd Miejski w Śremie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-100 Śrem, pl. 20 Października 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 2835225 w. 104 , fax. 061 2835337
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Śremie
  pl. 20 Października 1 1
  63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 2835225 w. 104, fax. 061 2835337
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srem.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników o powierzchni 7,1553 ha. 4.1. Zakres rzeczowy robót: 1) bieżące całoroczne utrzymanie czystości i porządku w ciągach alejek parkowych, w tym alejki żużlowe i alejki wyłożone kostką brukową, poprzez odchwaszczenie na całej powierzchni, zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń i przycinanie brzegów alejek; 2) bieżące całoroczne utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych (codzienne usuwanie śmieci); 3) bieżąca całoroczna pielęgnacja trawników poprzez: koszenie - w okresie wegetacyjnym wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem wykoszonej trawy we własnym zakresie każdorazowo po wykonaniu przycięcia trawy (utrzymanie wysokości trawy w granicach do 8 cm); nawożenie raz w roku - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu, zasilanie wszystkich upraw nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi NPK, 2,5 kg nawozu na 100 m2. Termin wykonania do 30 kwietnia 2010 r. każdego roku w okresie trwania umowy; nawadnianie w okresie suszy - w okresie od maja do września, wodę zapewnia Wykonawca; dosiewanie traw - usługa wraz z kosztem zakupu siewu trawy w okresie od połowy kwietnia do końca sierpnia. Bezpośrednio przed wykonaniem usługi Zamawiający wskaże miejsce; całoroczne wygrabianie liści - obejmować będzie wygrabianie liści, wywiezienie i zagospodarowanie we własnym zakresie, każdorazowo po wykonaniu wygrabienia (nie dopuszcza się zalegania pryzm liści przez okres dłuższy niż 1 dzień); 4) bieżąca całoroczna pielęgnacja żywopłotów poprzez przycinanie, podlewanie i uzupełnianie w zależności od potrzeb; 5) bieżące i całoroczne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach, w szczególności wykonywanie cięć sanitarnych, korekcyjnych, prześwietlanie koron drzew, usuwanie połamanych oraz suchych drzew i gałęzi, usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych, mechaniczne wzmacnianie drzew-zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew, zdejmowanie zawieszonych gałęzi i konarów w koronach drzew, usuwanie drzew i pni, usuwanie drzew z frezowaniem pniaków, usuwanie samosiewów, pocięcie drzew na klocki, wywóz gałęzi (zrębowanie gałęzi) i wywóz pociętych na klocki drzew, uzupełnienie drzewostanu - sadzenie drzew, krzewów, pnączy i bylin, sianie trawy, przygotowywanie terenu pod sadzenia i siew (koszty ewentualnej wycinki drzew i krzewów w parku ponosić będzie Wykonawca); 6) w okresie zimowym odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i zlodowaceń w ciągach alejek parkowych (w przypadku śliskiej nawierzchni należy posypać piaskiem); 7) codzienne opróżnianie koszy parkowych i psich stacji do godz. 1000, w okresie od 01 maja do 30 września dwukrotne w ciągu dnia opróżnianie koszy parkowych - ponownie w godzinach popołudniowych do godz. 1700 , wraz z wywozem nieczystości na składowisko (dodatkowo uzupełnianie wg potrzeb woreczków w psich stacjach); 8) remont i malowanie zniszczonych w okresie trwania umowy ławek i koszy parkowych; 9) zabezpieczenie i przechowywanie przez okres zimowy koszy na śmieci i przenośnych ławek parkowych; 10) bieżące całoroczne oczyszczanie z zanieczyszczeń stawku o powierzchni 1500 m2; 11) utrzymywanie i bieżące naprawy urządzeń zabawowych i innych urządzeń małej architektury (z wyłączeniem oświetlenia parkowego) znajdujących się na terenie parku; 12) bieżące oczyszczanie tablic z regulaminem; 13) uzupełnienie brakujących krawężników betonowych w alejkach żużlowych; 14) wyrównanie nierówności powierzchni na terenie parku poprzez nawiezienie ziemi; 15) nawiezienie i uzupełnienie żużla w alejkach żużlowych; 16) całoroczna pielęgnacja rabat kwiatowych wykonanych przez Zamawiającego poprzez ich nawożenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów i podlewanie w zależności od potrzeb; 17) obsadzanie 4 szt. kwietników 320 szt. sadzonek pelargonii (zakup sadzonek należy wkalkulować w cenę oferty) wraz z uzupełnieniem ziemi w terminie do 15 maja każdego roku w okresie trwania umowy, wraz z podlewaniem w zależności od potrzeb oraz zasilaniem nawozami; 18) bieżąca całoroczna pielęgnacja róż w głównej alei; 19) podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu (np. ustawianie przewróconych koszy parkowych, zbieranie porozrzucanych odpadów z koszy, naprawa zniszczonych ławek i koszy parkowych) oraz zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu i powiadomienie odpowiednich służb - Policji, Straży Miejskiej (zgłaszanie Zamawiającemu faktu zaginięcia ławek i koszy); 20) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek oświetlenia parkowego; 21) prowadzenie ewidencji zieleni miejskiej oraz ewidencji wyposażenia parkowego (ławki, kosze, kwietniki itp.), tj. nanoszenie wszelkich zmian i przedstawianie kart ewidencyjnych na żądanie Zamawiającego; 22) w okresie od 01 maja do 30 września codzienny demontaż, przechowywanie i montaż elementów wyposażenia boiska sportowego, np. siatki do bramek itp.; 23) w związku z corocznie organizowanymi uroczystościami pod pomnikiem katyńskim (min. 2 razy w roku - w kwietniu i sierpniu) na terenie parku należy dokładnie oczyścić pomnik katyński oraz uporządkować teren wokół, jak również przystroić pomnik w kwiaty, umieścić flagę, zakupić znicz itp. Prace wymienione w pkt 13÷15 należy wykonać w terminie do 31 maja każdego roku objętego umową. 4.2. Materiały niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza wykonawca, których wartość należy wkalkulować w ofercie przetargowej. 4.3. W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające z technologii robót, związane z realizacją zadania, a niewymienione w specyfikacji (m.in. zakup niezbędnego sprzętu, wywóz odpadów na składowisko, ubezpieczenie OC wykonywanej działalności).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773130007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium do dnia 5 marca 2010 r. do godz. 9:00 w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Śremie: SBL Śrem 29 1610 1188 0013 0521 2000 0004 Zamawiający dopuszcza również wniesienie wadium w formach wskazanych w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych. Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć w Pionie Zarządzania Finansami Gminy, pok. nr 9 do dnia 9 marca 2010 r. godz. 845 , a potwierdzoną kopię należy załączyć do oferty lub dostarczyć przed otwarciem ofert. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona a Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu. Zwrot oraz zatrzymanie wadium następuje zgodnie z art.46 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srem.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach