Przetargi.pl
ROA.271.14.2016 Rewaloryzacja terenów zespołu dworsko-parkowego w Dąbrówce etap II oraz rewaloryzacja zabytkowego parku w Skórzewie etap II

Gmina Dopiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0618148331 w 34 , fax. 061 8148092
 • Data zamieszczenia: 2016-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dopiewo
  ul. Leśna 1c 1c
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0618148331 w 34, fax. 061 8148092
  REGON: 63125873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dopiewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROA.271.14.2016 Rewaloryzacja terenów zespołu dworsko-parkowego w Dąbrówce etap II oraz rewaloryzacja zabytkowego parku w Skórzewie etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rewaloryzacja terenów zespołu dworsko-parkowego w Dąbrówce etap II oraz rewaloryzacja zabytkowego parku w Skórzewie etap II. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia został opisany w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77313000-7 - usługi utrzymania parków 77211500-7 - usługi pielęgnacji drzew 77211400-6 - usługi wycinania drzew 77211600-8 - sadzenie drzew
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773130007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości : 2.000,00 zł musi zostać złożone przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach