Przetargi.pl
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie w okresie do 28 lutego 2019 r.

Gmina Wolsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 347 45 00 , fax. 068 347 45 90
 • Data zamieszczenia: 2016-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolsztyn
  Rynek 1 1
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. (068) 347 45 00, fax. 068 347 45 90
  REGON: 97077070600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie w okresie do 28 lutego 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : utrzymanie Parku Miejskiego w Wolsztynie, w szczególności utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku. Zakres przedmiotu zamówienia podzielono na 4 zadania - określone szczegółowo w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki nr 2 do SIWZ oraz w harmonogramie prac stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, w tym: : Zadanie nr 1 - Prace pielęgnacyjne i porządkowe w Parku Miejskim w Wolsztynie w okresie do 28 lutego 2019 r. W zakres zadania wchodzi między innymi: 1) intensywne koszenie trawników, 2) ekstensywne koszenie trawników, 3) systematyczne jesienne wygrabianie opadających liści wraz z pozostałymi zanieczyszczeniami, 4) pielęgnacja krzewów, 5) pielęgnacja bylin, 6) pielęgnacja roślin okrywowych, 7) pielęgnacja różanek, 8) pielęgnacja żywopłotów i topiarów, 9) pielęgnacja nowo posadzonych drzew i krzewów iglastych, 10) utrzymanie dróg i ścieżek parkowych - z kostki betonowej, 11) utrzymanie dróg i ścieżek parkowych - z mieszanki granitowej, 12) utrzymanie drogi dojazdowej do pałacu wraz z palcem parkingowym przed obiektem, 13) utrzymanie w czystości placu zabaw, placu przed muszlą koncertową i boiska z siedziskami, 14) doraźne sprzątanie całego parku podczas organizowanych imprez okolicznościowych, 15) utrzymanie plaży. Zadanie nr 2 - zakup i rozłożenie linii kroplującej o długości łącznej do 1000 mb. Zadanie nr 3 - opróżnianie 36 szt. koszy parkowych. Zadanie nr 4 - uporządkowanie terenu części dz. nr 410 (około 2000 m2) obr. 2 miasta Wolsztyna oraz jego bieżące utrzymanie. W zakres zadania wchodzi między innymi: 1) wycięcie samosiewów i odrostów korzeniowych (do 25 cm obwodu pnia na wysokości 5 cm od poziomu gruntu), w terminie do 22 kwietnia 2016 r., 2) uporządkowanie całego terenu z nieczystości stałych, wykoszenie, wygrabienie i wywiezienie biomasy, 3) usunięcie istniejącego, zniszczonego ogrodzenia wkoło terenu dz. nr 410 obr. 2 miasta Wolsztyna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773130007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2.FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w : a).pieniądzu, b).poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c).gwarancjach bankowych, d).gwarancjach ubezpieczeniowych, e).poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz.1158 z późn.zm.) 3.TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 3.1.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A.,1 Oddział w Wolsztynie nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544 Najpóźniej w dacie i godzinie składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na koncie Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 3.2.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 rozdziału VI SIWZ kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wolsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach