Przetargi.pl
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania i pielęgnacji Parku - Arboretum oddziały 1 - 31 oraz oddziałów 32 i 33 w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w roku 2016

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-322 Gołuchów, ul. Działyńskich 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7615045, 7615046 , fax. 62 7615046
 • Data zamieszczenia: 2015-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
  ul. Działyńskich 2 2
  63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7615045, 7615046, fax. 62 7615046
  REGON: 25051810528001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.okl.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie bieżącego utrzymania i pielęgnacji Parku - Arboretum oddziały 1 - 31 oraz oddziałów 32 i 33 w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm. obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi utrzymania parków, do wykonania na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w roku 2016. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy opis wykonywania poszczególnych prac czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 11 do SIWZ katalog prac. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Lokalizacje adresy leśne, na których planowana jest realizacja przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w załączniku nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773130007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 500,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1 pieniądzu, 2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3 gwarancjach bankowych, 4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 5 poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BZ WBK S.A. o/Kalisz nr rachunku: 84 1090 1128 0000 0000 1201 5667 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Usługi w zakresie bieżącego utrzymania i pielęgnacji Parku - Arboretum oddziały 1 - 31 oraz oddziałów 32 i 33 w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w roku 2016 Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1 nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji/poręczenia Zamawiającego, gwaranta banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, 2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3 kwotę gwarancji/poręczenia, 4 zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnienie osób na umowę o pracę min. 5 osób
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/okl_goluchow/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach