Przetargi.pl
Remont chodnika w drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Wilczyn

Gmina Oborniki Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3103519, 3103536 , fax. 071 3102295
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki Śląskie
  ul. Trzebnicka 1 1
  55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3103519, 3103536, fax. 071 3102295
  REGON: 93193508100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika w drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Wilczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej w drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Wilczyn w km 41+530 do 41+930 z następującymi elementami: 1. mechaniczne karczowanie zagajników - szt 2, 2. frezowanie jezdni o nawierzchni asfaltowej na powierzchni - 288,5 m2, 3. rozebranie i ułożenie krawężnika kamiennego na ławie betonowej na długości - 400mb, 4. roboty ziemne , korytowanie z wywozem urobku - 75m3, 5. rozebranie barier drogowych stalowych (bariery sprężyste) na długości - 45mb, 6. rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych i chodnikowych na powierzchni - 22m2, 7. wykonanie studzienek ściekowych z przykanlikami - 2 szt. 8. ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm ma posypce piaskowej na długości - 400mb 9. wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika z kruszywa łamanego grubość warstwy 10cm na powierzchni - 500m2, 10. wykonanie podbudowy pod zjazdy z kruszywa łamanego grubość warstwy 20cm na powierzchni - 59m2 11. ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy 4cm na powierzchni - 700 m2, 12. organizacja ruchu zastępczego na czas wykonywania robót: zaprojektowanie, uzgodnienie wykonanie. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami, w tym protokołami odbioru wpięć wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji (jeżeli występują) i protokołami odbioru regulowanej armatury obcej spisane z odpowiednimi właścicielami sieci i urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2009-10-07 do godz. 10:55. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich 83 95830009 0000 1007 2000 0017, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formach wskazanych w punktach b, c, d, e, oryginały dokumentów zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, a potwierdzone za zgodność z oryginałem ich kopie dołączyć do oferty. Kasa w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich jest czynna w godzinach: - od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy - od 09:00 do 12:00; - w środę - od 12:00 do 15:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Zdolność ekonomiczna i finansowa: Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Zdolność techniczna: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę wymaganego wadium. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl/public/?id=1161
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach