Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych na ciekach w zlewni rz. Bóbr po powodzi 2009 r. Część nr 1 zamówienia - Usuwanie szkód powodziowych na cieku Czarnotka na długości 100 mb w m. Gierczyn, gm. Mirsk Część nr 2 zamówienia - Usuwanie szkód powodziowych na cieku Lipka na długości 300 mb w m. Czernica, Chrośnica, gm. Jeżów Sudecki

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7824602, 7824603 , fax. 075 782 4506
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
  ul. Jaśkiewicza 24 24
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7824602, 7824603, fax. 075 782 4506
  REGON: 93296478800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych na ciekach w zlewni rz. Bóbr po powodzi 2009 r. Część nr 1 zamówienia - Usuwanie szkód powodziowych na cieku Czarnotka na długości 100 mb w m. Gierczyn, gm. Mirsk Część nr 2 zamówienia - Usuwanie szkód powodziowych na cieku Lipka na długości 300 mb w m. Czernica, Chrośnica, gm. Jeżów Sudecki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 zamówienia - Usuwanie szkód powodziowych na cieku Czarnotka na długości 100 mb Część nr 2 zamówienia - Usuwanie szkód powodziowych na cieku Lipka na długości 300 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełniają wymogi art. 22 ustawy p.z.p: - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy p.z.p. - posiadają pozytywne i udokumentowane doświadczenie w wykonawstwie usług lub robót budowlanych z zakresu branży wodno-melioracyjnej lub budownictwa wodnego co najmniej dwóch obiektów odpowiadających swoim rodzajem usługom lub robotom budowlanym stanowiącym przedmiot przetargu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o spełnieniu warunków, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualne zaświadczenia: właściwego naczelnika urzędu skarbowego, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - wykaz wykonanych usług lub robót budowlanych zakresu branży wodno-melioracyjnej lub budownictwa wodnego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (decyduje data odbioru końcowego), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom lub robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach