Przetargi.pl
Udrożnienie koryta i remont budowli na ciekach w zlewni rzeki Bóbr

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7824602, 7824603 , fax. 075 782 4506
 • Data zamieszczenia: 2016-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
  ul. Jaśkiewicza 24 24
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7824602, 7824603, fax. 075 782 4506
  REGON: 93296478800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www..dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udrożnienie koryta i remont budowli na ciekach w zlewni rzeki Bóbr
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. Udrożnienie koryta i remont budowli na cieku: a) Lutynka na długości 2100 mb w m. Staniszów, gm. Podgórzyn, b) R-H na długosci 1500 mb w m. Jelenia Góra. Część 2. Udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Lipka na długości 850 mb w m. Czernica, Janówek, gm. Jeżów Sudecki , Część 3. Udrożnienie koryta i remont budowli na cieku: a) R-S na długości 120 mb w m. Zacisze, gm. Leśna , b) Czarnotka na długości 800 mb w m. Gierczyn, gm. Mirsk. Część 4. Udrożnienie koryta i remont budowli na cieku: a) Luciąża na długości 600 mb w m. Radostów Średni i Radostów Górny, gm. Lubań, b) R-H na długości 6390 mb w m. Henryków, Pisarzowice, gm. Lubań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach