Przetargi.pl
Naprawa umocnień brzegowych cieków w zlewni rzeki Bystrzycy - Olszański Potok, Potok F

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Polna Droga 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 852 30 58 , fax. 074 852 22 34
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy
  ul. Polna Droga 1 1
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 852 30 58, fax. 074 852 22 34
  REGON: 93296478800045
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa umocnień brzegowych cieków w zlewni rzeki Bystrzycy - Olszański Potok, Potok F
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zad. pn. : Naprawa umocnień brzegowych cieków w zlewni rzeki Bystrzycy - Olszański Potok, Potok F na podstawie przedmiarów robót , Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - otrzymanych od Zamawiającego. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części : Część zamówienia nr 1 Olszański Potok w m. Olszany, gm. Strzegom na odc. 1,125 km; Część zamówienia nr 2 Potok F w m. Walim, gm. Walim na odc. 0,050 km; Zakres prac dla ww. zadania obejmuje w szczególności roboty związane z naprawą umocnień - prace związane z remontem murów oporowych, wykoszeniem i wygrabieniem porostów oraz roboty związane z wykopami oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: - Przedmiary robót stanowiące załączniki nr : 9,10. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zał. nr 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część zamówienia nr 1 - Olszański Potok w m. Olszany gm. Strzegom; - 5200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) Część zamówienia nr 2 - Potok F w m. Walim, gm. Walim - 1 800,00 zł ( słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100 ) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew do dnia 10.08.2016 r. godz. 9.00 Wadium wniesione w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy wnieść nie później jak w dniu terminie składania ofert, czyli dnia.: 10.08.2016 godz. 9.00 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 92 1560 0013 2001 0137 3000 0014. UWAGA! W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty Wniosek o zwrot wadium (załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: 2.1. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, ze zmianami) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego lub kserokopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli nie wniósł wadium przed terminem składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 4. Forma wadium. 4.1. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz.359). Jeżeli Wykonawca składa wadium w formie gwarancji, to gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium 5.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 92 1560 0013 2001 0137 3000 0014. 5.2. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego a kserokopię tego dokumentu dołączyć do oferty. 6. Zwrot wadium 6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46. ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Żądanie ponownego wniesienia wadium. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Utrata wadium. 8.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowe, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87. ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin zakończenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach