Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych na cieku Wilka na długości 800 mb w m. Rząsiny , gm. Gryfów Śląski

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7824602, 7824603 , fax. 075 782 4506
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
  ul. Jaśkiewicza 24 24
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7824602, 7824603, fax. 075 782 4506
  REGON: 93296478800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www..dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych na cieku Wilka na długości 800 mb w m. Rząsiny , gm. Gryfów Śląski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - roboty przygotowawcze (usunięcie zakrzaczeń, usuwanie nanosu, wytyczenie trasy ), - roboty ziemne mechaniczne i reczne, - roboty rozbiórkowe uszkodzonych ubezpieczeń, - remont ubezpieczeń kamiennych ( mury oporowe, okładzinowe, bruki kamienne ) i betonowych ( fundamenty, odsadzki, gurty ), na skarpach i w korycie cieku, - roboty wykończeniowe i uporządkowanie placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Miejsce i sposób wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta 49 1560 0013 2001 0137 3000 0012 Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski z dopiskiem: wadium na zadanie : Usuwanie szkód powodziowych na cieku Wilka 2. Wysokość wadium : 18000, 00 ( słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) 3. Termin i sposób wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew do dnia 16.08.2016 r. godz.09:00 Wadium wniesione w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy wnieść nie później niż do dnia 16.08.2016 r. godz.09:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach