Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych na ciekach w zlewni rzeki Bóbr

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7824602, 7824603 , fax. 075 782 4506
 • Data zamieszczenia: 2015-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
  ul. Jaśkiewicza 24 24
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7824602, 7824603, fax. 075 782 4506
  REGON: 93296478800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www..dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych na ciekach w zlewni rzeki Bóbr
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektuj i wybuduj - Usuwanie szkód powodziowych na cieku Ochotnica w km 0+072÷0+218 na długości 146 mb w m. Nielestno, gm. Wleń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 55 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium : 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100), Termin, miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew do dnia 14.10.2015 r. godz.09:00 Wadium wniesione w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy wnieść nie później niż do dnia 14.10.2015 r. godz.09:00 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim Nr konta : 63 1090 1939 0000 0005 1605 2647 Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski z dopiskiem: wadium na zadanie ciek Ochotnica 2) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, tj. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( dz. U z 2007 r. nr 42, poz. 275, tekst jednolity ze zmianami) - ich treść powinna zobowiązywać Gwaranta do bezwarunkowego i natychmiastowego pokrycia należności do kwoty wadium w przypadku wystąpienia przesłanek z art. 46 ust. 5 p.z.p. ( zatrzymanie wadium ). Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał dokumentu w Dziale Finansów i Księgowości Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim, ul. Jaskiewicza 24, 59 - 600 Lwówek Śląski, a jego kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach