Przetargi.pl
Remont budynku nr 16 w kompleksie koszarowym w m. Mirosławiec

Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 7474572 , fax. 94 7474571, 7474605
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
  ul. Główna 1 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 7474572, fax. 94 7474571, 7474605
  REGON: 32099164900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.16wog.wp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: MON-Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 16 w kompleksie koszarowym w m. Mirosławiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: -Załącznik nr 1 -przedmiar robót -Załącznik nr 2-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowla-nych -Załącznik nr 2A - specyfikacja techniczna elektryczna -Załącznik nr 8 - rysunki Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o zestawienie robót stanowiące załączniki do SIWZ i wizję lokalną na przyszłym terenie wykonywa-nia prac. Zestawienie robót i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej Wykonawca sam określi wartość zamówienia, którą przedstawi w formularzu cenowym. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO WYKONAWCY. 2.Każdy z Wykonawców może przeprowadzić wizję lokalną terenu, przed terminem złożenia oferty, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 75 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia w wysokości: 15. 280,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.16wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach