Przetargi.pl
Remont budynku filii bibliotecznej w Rokitnie, gm. Lubartów

Gminna Biblioteka Publiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 18A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 854 59 03 , fax. 0-81 854 59 01
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Biblioteka Publiczna
  ul. Lubelska 18A 18A
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 0-81 854 59 03, fax. 0-81 854 59 01
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gbp-lubartow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku filii bibliotecznej w Rokitnie, gm. Lubartów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje remont budynku filii bibliotecznej w Rokitnie, gm. Lubartów polegający na: wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, parapetów wewnętrzne roboty rozbiórkowe zabudowa płytami kartonowo - gipsowej wymiana posadzki układanie glazury i terakoty wymiana urządzeń sanitarnych malowanie pomieszczeń wewnętrznych ocieplenie i wykonanie elewacji wykonanie opaski oraz wejścia z kostki brukowej wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego, pompowego oraz montaż kotła gazowego i kuchenki gazowej remont instalacji elektrycznej wymiana pokrycia dachowego, oraz obróbki blacharskie tj. rynny, podokienniki częściowa wymiana starego połacenia połaci dachowych ocieplenie stropu przedłużenie przewodów i kominów wentylacyjnych wymiana urządzeń instalacji wod-kan wyposażenie filii bibliotecznej(kaseton reklamowy, meble, sprzęt kuchenny, monitoring, zagospodarowanie terenu: nasadzenia, ławki, urządzenia zabawowe placu zabaw) Rodzaj, ilość, parametry materiałów i sposób wykonania określa dokumentacja techniczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Oferenta wadium w wysokości 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gmina-lubartow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach