Przetargi.pl
Remont 4 pustostanów należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów zlokalizowanych przy ul. Pileckiego 109 m. 13, ul. Pileckiego 111 m. 9, ul. Pileckiego 111 m. 15 i ul. Pileckiego 111 m. 96

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 71 01 , fax. 22 443 71 02
 • Data zamieszczenia: 2016-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 71 01, fax. 22 443 71 02
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont 4 pustostanów należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów zlokalizowanych przy ul. Pileckiego 109 m. 13, ul. Pileckiego 111 m. 9, ul. Pileckiego 111 m. 15 i ul. Pileckiego 111 m. 96
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: remont 4 pustostanów należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów zlokalizowanych przy ul. Pileckiego 109 m. 13, ul. Pileckiego 111 m. 9, ul. Pileckiego 111 m. 15 i ul. Pileckiego 111 m. 96. przeznaczonych do wynajmu, jako lokale socjalne dla osób uprawnionych na podstawie wyroku eksmisyjnego sądu. Ogólna powierzchnia użytkowa remontowanych lokali wynosi 113,19 m2. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) Roboty budowlane: - wymianę podłóg z PCV, - położenie nowych wykładzin PCV, - położenie podłóg z gresu w przedpokojach i pomieszczeniach sanitarnych, - położenie podłóg z gresu w aneksach kuchennych, - przełożenie częściowe posadzki z deszczułek i/lub klepki, poszpachlowanie, wymianę/uzupełnienie listew przyściennych, wycyklinowanie i polakierowanie podłóg, - rozebranie wbudowanych szafek w kuchniach i przedpokojach, - rozebranie wbudowanych drewnianych pawlaczy i schowków, - przetarcie ścian i stropów z naprawą drobnych uszkodzeń i pomalowanie ich farbą emulsyjną, - zbicie tynków w pomieszczeniach zagrzybionych, zabezpieczenie substancjami przeciwgrzybicznymi, położenie i zatarcie nowych tynków, malowanie farbą emulsyjną, - malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę okien, w tym drzwi balkonowych oraz parapetów, - wymianę drzwi wejściowych, - wymianę/uzupełnienie progów w drzwiach wejściowych, - wymianę drzwi/skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, - naprawę drzwi wewnętrznych, 2) Roboty sanitarne: - montaż i wymianę instalacji sanitarnej (wanny, umywalki, zlewozmywaki, miski ustępowe, baterie, deski sedesowe), - przełożenie instalacji sanitarnej, - wykonanie odcinków instalacji wodnej i kanalizacyjnej, - usunięcie zbędnych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i c.o., - wykonanie podejść i/lub montaż wodomierzy w instalacjach, - montaż i wymianę szafek pod zlewozmywaki, 3) Roboty elektryczne: - naprawę instalacji elektrycznej, - wymianę gniazd i wyłączników instalacji elektrycznej, - przełożenie instalacji elektrycznej, - remont tablic bezpiecznikowych lokatorskich, - wymianę/uzupełnienie kuchenek elektrycznych z podłączeniem do instalacji. Szczegółowe dane określające rodzaj i zakres prac remontowych lokali znajduje się w przedmiarach robót poszczególnych lokali. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przewidywanym zakresem robót. 1. Prace remontowe należy wykonywać zgodnie z zakresem wynikającym z przedmiaru robót w w poszczególnych lokalach stanowiącym materiał przetargowy, na podstawie którego sporządzony zostanie kosztorys ofertowy dla każdego z remontowanych lokali, oraz zgodnie z: 1) warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego, 2) wymogami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, 3) instrukcjami montażu i użytkowania oraz specyfikacjami producentów materiałów i sprzętu, 4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością, 5) zaleceniami inspektora nadzoru. 2. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu Kodeksu pracy - w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę kierującą wykonaniem robót budowlanych (kierownika budowy) na cały okres realizacji przedmiotu umowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Stan lokali po remoncie musi umożliwiać ich natychmiastowe zasiedlenie. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość zapoznania się ze stanem przedmiotowych lokali codziennie w godzinach od 8:30 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem WZL - Janem Brutkowskim, tel. 224437282 i 224437279. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; b) przedmiar robót (ul. Pileckiego 109 m. 13, ul. Pileckiego 111 m. 9, ul. Pileckiego 111 m. 15 i ul. Pileckiego 111 m. 96) - załącznik nr 8 do SIWZ; c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: III.1.1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100 groszy). Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące wnoszenia wadium określone zostały w pkt 22 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonane roboty, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ursynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach