Przetargi.pl
RDW.NS/ZP-01-IX/2009 Usuwanie skutków powodzi - naprawa uszkodzonego korpusu drogi w m. Lipie w ciągu DW nr 975

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4435860 , fax. 018 4442054
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
  ul. Kilińskiego 70 70
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4435860, fax. 018 4442054
  REGON: 00058889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  RDW.NS/ZP-01-IX/2009 Usuwanie skutków powodzi - naprawa uszkodzonego korpusu drogi w m. Lipie w ciągu DW nr 975
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 975 odcinek nr 280 w km od 4+700 do 4+750, w m. Lipie. Szczegółowy opis i zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) - zał. nr 1 SIWZ oraz Przedmiar robót - zał. nr 1 SST
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: 1)wykażą się doświadczeniem - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, rzetelnie i należycie wykonywali zamówienia obejmujące zabezpieczenie korpusu drogowego budowlami siatkowo - kamiennymi o łącznej wartości nie mniejszej niż 220 000,00 zł. 2)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane konstrukcyjno - inżynieryjne w zakresie dróg. lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000,00 zł. d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w cz. III SIWZ dokumenty. Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy składając ofertę na formularzu - wg wzoru zał. nr 2 SIWZ wraz z Kosztorysem ofertowym zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru zał. nr 3 SIWZ. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. II SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wg wzoru zał. nr 5 SIWZ. 4.Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. II SIWZ - wg wzoru zał. nr 4 SIWZ. 5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. III.4 SIWZ Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 6.Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (ujęte w Wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118), a w szczególności: - decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych - wpis do właściwej organizacji samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem określonym w nim terminem ważności. 7.Opinia banku o posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w pkt II SIWZ. 8.Dowód wpłaty wadium. 9.Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006r. Nr 87 poz. 605 ze zmianą Dz. U. z 2008r. Nr 188 poz. 1155

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach