Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w miejscowości Czubrowice

Gmina Jerzmanowice-Przeginia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-048 Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice 372B
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-123895247, 3895022 , fax. 0-12 3895521
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  Jerzmanowice 372B 372B
  32-048 Jerzmanowice-Przeginia, woj. małopolskie
  tel. 0-123895247, 3895022, fax. 0-12 3895521
  REGON: 00053504300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jerzmanowice-przeginia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w miejscowości Czubrowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) odśnieżanie dróg o łącznej długości 3970 mb / Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nieutrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań. 2) przygotowanie sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadania poprzez: zakup, najem, magazynowanie, ładowanie i transport. 3) odśnieżanie dróg i następujących miejsc parkingowych w Czubrowicach: - miejsca parkingowe koło remizy OSP. 4) usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie nawierzchni drogi materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania w czasie zimowego utrzymywania dróg - na ostrych łukach i podjazdach na czarno, pozostałe części drogi na biało. 5) w przypadku gołoledzi posypywanie dróg na całej długości na wyłączne polecenie Zamawiającego. a) Usługi w tym zakresie będą rozliczane wg ryczałtowej ceny jednostkowej dodatkowej do kwoty ryczałtu. b) Wykonawca przystępuje posypywania nawierzchni drogi celem usunięcia jej śliskości w ciągu 1 godziny od zgłoszenia przez Gminę o takiej potrzebie lecz nie później niż w czasie do 2 godzin od wystąpienia zjawiska utrudniającego ruch na drodze. c) Do likwidacji oblodzeń Wykonawca posypuje nawierzchnię drogi materiałami do posypywania dróg dopuszczonymi do ogólnego stosowania. Materiał ten winien posiadać stosowne atesty potwierdzające jego przydatność do wykonania przedmiotu zamówienia. 6) przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do Zamawiającego i zapewnienie łączności z pracującym lub dyżurującym sprzętem, prowadzenie zapisów interwencyjnych. Ponadto przed każdym podjęciem akcji czynnej (tj. odśnieżanie lub posypywanie) należy telefonicznie zawiadomić Zamawiającego. 7) sprzątanie dróg z materiału żużlowego po zimowym utrzymaniu dróg w m. Czubrowice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Warunek : Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wykonawca musi wykazać, iż: a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem publicznym Dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Warunek: Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - wykonawca musi wykazać iż: a) posiada lub ma zapewniony dostęp - przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób - w pełni sprawnych jednostek sprzętu tj. 1 szt. Ciągnik + pług i posypywarka lub 1 szt. Samochód + pług i posypywarka - wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Warunek z pkt c i d uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy: oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie odpowiedniej ilości materiału uszorstniającego. 2.Złożą komplet dokumentów i spełnią wymagania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3. Sposób oceny spełniania warunków podmiotowych i przedmiotowych udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - ocena spełniania warunków odbędzie się na zasadzie: dostarczenie właściwego dokumentu/oświadczenia - SPEŁNIA, nie dostarczenie (z zastrzeżeniem zawartym w art. 26, ust. 3 i 4 obowiązującego prawa zamówień publicznych) - NIE SPEŁNIA. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY 1.Opis przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia złożone na druku OFERTA - załącznik nr 1. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1,2 w/w ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. 4.Wykaz potencjału technicznego, którym wykonawca będzie dysponował - załącznik nr 3. W przypadku składania oferty przez podmioty działające wspólnie (konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne) lub podpisania jej przez osobę nie wymienioną w dokumentach rejestracyjnych należy załączyć do niej pełnomocnictwo upoważniające podpisującego ofertę lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia ( art. 23ust. 2 ustawy) oraz dokumenty określone w ust. III pkt 2 i 3 odrębne dla każdego uczestnika postępowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,3, 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.05.2006r. składa, odpowiedni dokument lub dokumenty potwierdzające że: 1) wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -nie zalega z uiszczeniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument wymieniony w pkt 1 b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów wymienionych w ppkt 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Załączniki będące kopiami dokumentów muszą posiadać adnotację: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i własnoręczny podpis Wykonawcy lub jego upoważnionego pracownika - w przypadku dokumentów wielostronicowych posiadających własną numerację stron ww. adnotacja uzupełniona informacją strona od 1 do może być umieszczona na ostatniej ponumerowanej stronie. Na kopiach innych dokumentów adnotacje muszą być umieszczone na każdej stronie zawierającej informacje. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy do oferty nie załączyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego lub złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie - chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jerzmanowice-przeginia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach