Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-436 Tokarnia, Tokarnia 380
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 274-70-22 , fax. (012) 274-70-25
 • Data zamieszczenia: 2014-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Tokarnia
  Tokarnia 380 380
  32-436 Tokarnia, woj. małopolskie
  tel. (012) 274-70-22, fax. (012) 274-70-25
  REGON: 00055002500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tokarnia.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Tokarnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Tokarnia w sezonie zimowym 2014/2015, polegające na odśnieżaniu oraz w przypadku konieczności także posypaniu piaskiem chodników i parkingów na terenie Gminy Tokarnia z podziałem na następujące zadania: Zadanie Nr 1. Miejscowość Krzczonów: chodniki o łącznej długości 4900 mb oraz 2 parkingi przed kościołem. Zadanie Nr 2. Miejscowość Tokarnia: chodniki o łącznej długości 4200 mb oraz parkingi przed Urzędem Gminy, przed budynkiem OSP i przed kościołem. Zadanie Nr 3. - Miejscowość Skomielna Czarna: chodniki o łącznej długości 2550 mb oraz parkingi przed kościołem, naprzeciwko sklepu GS i przed Domem Ludowym. - Miejscowość Bogdanówka: chodnik o długości 300 mb oraz parkingi przed strażnicą OSP oraz przy kaplicy. Zadanie Nr 4. Miejscowość Więciórka: chodnik o długości 300 mb oraz parkingi przed kościołem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach