Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ulic na terenie miasta i Gminy Świątniki Górne w okresie zimowym 2009/2010 oraz 2010/2011

Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-040 Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2704030 , fax. 012 2704132
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy
  ul. Bruchnalskiego 15 15
  32-040 Świątniki Górne, woj. małopolskie
  tel. 012 2704030, fax. 012 2704132
  REGON: 00055077500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiatniki-gorne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ulic na terenie miasta i Gminy Świątniki Górne w okresie zimowym 2009/2010 oraz 2010/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i posypywanie materiałami szorstkimi dróg gminnych o łącznej długości około 55 km. oraz parkingów i placów o łącznej powierzchni około 3000 m2 przez sezon zimowy 2009/2010 oraz 2010/2011.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Art.22 i Art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferent powinien dysponować sprzętem umożliwiającym zrealizowanie w całości przedmiot zamówienia: piaskarka - min.2 szt., pług odśnieżny - min. 2 szt. , sprzęt do likwidacji zasp i przywracania przejezdności dróg np. równiarka, koparka, spycharka, ładowarka - min.1 szt.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wykaz robót tego typu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, referencje od poprzednich Zamawiających.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiatniki-gorne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach