Przetargi.pl
Przewóz uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie w roku szkolnym 2013/2014

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-457 Zręcin, ul. Łukasiewicza 31
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4221474 , fax. 013 4221474
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie
  ul. Łukasiewicza 31 31
  38-457 Zręcin, woj. podkarpackie
  tel. 013 4221474, fax. 013 4221474
  REGON: 37047039000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimnazjumzrecin.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie w roku szkolnym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie w roku szkolnym 2013/2014 (CPV 60130000-8) na następującej trasie: Draganowa - Sulistrowa - Kobylany - Zręcin Trasa dowożenia uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie: Miejscowość - miejsca zatrzymywania Ilość uczniów DRAGANOWA - przystanek PKS przy sklepie na górze 19 DRAGANOWA - przystanek PKS przy sklepie na dole 19 SULISTROWA - pierwszy przystanek PKS 17 SULISTROWA - przystanek PKS przy szkole 17 KOBYLANY - przystanek PKS przy rondzie 27 KOBYLANY - przystanek PKS przy Kościele 27 KOBYLANY - przystanek PKS przy hydroforni 27 ZRĘCIN - parking przy budynku Gimnazjum w Zręcinie 63 uczniów wysiadajacych RAZEM: 63 uczniów przewożonych Trasa odwożenia uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie zaplanowana jest w kolejności odwrotnej do trasy dowożenia. Łączna liczba przewożonych uczniów na trasie: 63 Łączna liczba kilometrów na trasie: 52
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimnazjumzrecin.republika.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach