Przetargi.pl
WYKONANIE I MODERNIZACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW

Gmina Jarosław ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6248610 , fax. 016 6248613
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarosław
  ul. Piekarska 5 5
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 6248610, fax. 016 6248613
  REGON: 65090048200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE I MODERNIZACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Remont zastawki piętrząco - komunikacyjnej istniejącego naturalnego stawu zlokalizowanego na działce Nr 223 we wsi Morawsko; a) rozebranie spękanych elementów betonowych dna i ścian konstrukcji wlotowej zastawki, b) wykonanie ścianki szczelnej głębokości 6 m jako grodzę z grodzic stalowych G-62, c) odtworzenie rozebranych elementów konstrukcji wlotowej obiektu betonem hydrotechnicznym B-20 z dozbrojeniem w kratę stalową żebrowaną śr 12 mm, d) wykonanie reprofilacji (wypełnienie ubytków) masą cementowo - polimerową powierzchni konstrukcji pionowych obiektu, e) ułożenie na podbudowie betonowej dna obiektu materaców siatkowo - kamiennych grubości 23 cm z zalaniem kamienia zaprawą cementową, f) zlikwidowanie zrujnowanego umocnienia wypadu z płyt drogowych i wykonanie umocnienia skarp materacami siatkowo - kamiennymi na geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 500 g/m2 na długości 20 m od przyczółka mostu, g) wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych zewnętrznych stropu i ścian obiektu zaprawą Asocret - KS/HB, h) wykonanie odmulenia stawu na powierzchni 0,9750 ha warstwą średnio 0,4 m. 2) Wykonanie odwodnienia gruntów rolnych w m. Tuczempy i odprowadzenia wody do rowu melioracyjnego; a) ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i poszycie gęste wraz ze spaleniem b) drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie z rur drenarskich PP - dwuścienna o średnicy 20 cm, c) drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie z rur PCV w otulinie filtracyjnej o średnicy 12,5 cm, d) drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie z rurek PCV o średnicy 8 cm w otulinie z włókniny, e) drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie z rurek PCV o średnicy 10 cm w otulinie z włókniny d) wykonanie rurociągu z rur PCV o średnicy 20 cm, e) wykonanie studzienek drenarskich - rewizyjnych i zbiorczych, betonowe o średnicy 100 cm, 3) Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego Nr S-27.2 w km 0 + 000 - 1 + 170 we wsi Wólka Pełkińska - działka nr 983. a) wykoszenie porostów ze skarp rowu, b) ścinanie drzew i krzaków, mechaniczne karczowanie drzew, mechaniczne karczowanie pni, c) mechaniczny wykop rowu - przywrócenie jego pierwotnej funkcji, d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu, e) plantowanie skarp rowu, f) obsianie skarp rowu, g) odmulenie z namułu wlotów drenarskich i przepustu rurowego, h) rozbiórka istniejącego przepustu i wykonanie nowego w miejsce rozebranego, i) remont ubezpieczenia opaski z kiszki faszynowej. 2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: Dokumentacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 2 do SIWZ, Przedmiary robót - Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wymagalny minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata (24 miesięcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych - wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. ) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych od założonych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia - przed ich zastosowaniem. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać: aprobaty techniczne oraz certyfikaty. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach