Przetargi.pl
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Remont dróg leśnych przez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltowej w Nadleśnictwie Kańczuga.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. Węgierska 32
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6423004 , fax. 016 6423004
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
  ul. Węgierska 32 32
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 016 6423004, fax. 016 6423004
  REGON: 65001682200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Remont dróg leśnych przez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltowej w Nadleśnictwie Kańczuga.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą -Remont dróg leśnych przez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltowej drogi nr 21 w Leśnictwie Borowiec, drogi nr 33 w Leśnictwie Kramarzówka oraz drogi nr 36 w Leśnictwie Szklary Remont drogi leśnej nr 21 w Leśnictwie Borowiec Projektowany zakres robót obejmuje utrwalenie nawierzchni drogi asfaltowej na długości 1550m -szerokość jezdni do spryskania 3,0m -odcinek drogi km 1+550-3+100 -odcinek drogi km 2+150- 2+200 utrwalenie nawierzchni bitumicznej poprzez jednokrotne spryskanie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 2-5 mm Remont drogi leśnej nr 33 w Leśnictwie Kramarzówka Projektowany zakres robót obejmuje utrwalenie nawierzchni drogi asfaltowej na długości 800 m -szerokość jezdni do spryskania 3,0m -odcinek drogi km 0+900-1+021 - 121mb -odcinek drogi km 1+091-1+149 - 58mb -odcinek drogi km 1+319-1+517 - 198mb -odcinek drogi km 1+667-2+077 - 410mb -odcinek drogi km 2+064-2+077 - 13mb utrwalenie nawierzchni bitumicznej poprzez jednokrotne spryskanie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 2-5 mm Remont drogi leśnej nr 36 w Leśnictwie Szklary Projektowany zakres robót obejmuje utrwalenie nawierzchni drogi asfaltowej na długości 2500 m -szerokość jezdni do spryskania 3,0m -odcinek drogi km 0+000-2+500 utrwalenie nawierzchni bitumicznej poprzez jednokrotne spryskanie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 2-5 mm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach