Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego - w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - II

Powiat Stalowowolski ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 643 37 09 , fax. 015 643 36 02
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Stalowowolski
  ul. Podleśna 15 15
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 643 37 09, fax. 015 643 36 02
  REGON: 83041347800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego - w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego - w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - II. Nieruchomość znajduje się w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 12. Budynek w którym realizowane będzie przedsięwzięcie znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 33/2, obręb ewidencyjny 181801?_1.0006 HSW, Lasy państwowe. Niniejsze zamówienie jest częścią przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej 4 budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje: 1.W zakresie instalacji c.o.: 1) demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania , w tym demontaż 134 szt grzejników i 1616 m rurociągu, 2) montaż rurociągu c.o. - 1479 m, 3) montaż armatury, 4) wykonanie izolacji, 5) montaż grzejników 134 szt, 6) towarzyszce roboty budowlane, 2.w zakresie węzła cieplnego 1) adaptacja pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego- roboty budowlane wymiana drzwi, wykonanie studzienki schładzającej, wykonanie wentylacji nawiewnej/wywiewnej, układanie płytek posadzkowych i ściennych, malowanie pomieszczenia, 2) montaż armatury w tym; wymiennik płytowy, regulator, naczynie wzbiorcze, pompa obiegowa, zawory, 3) wykonanie orurowania z izolacją, 4) wykonanie instalacji elektrycznej w węźle. 3.Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Uwaga: załączona dokumentacja projektowa dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznej, modernizacji instalacji c.o., oraz wymiany oświetlenia na LED, a także wykonanie węzła cieplnego w budynku. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest tylko i wyłącznie nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji c.o. i wykonaniu węzła cieplnego. 4. Do zadań nadzoru inwestorskiego będzie należał pełen zakres czynności określonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w obowiązujących normach i innych przepisach polskiego prawa, dokumentacji technicznej i STWiORB oraz wykonywanie innych czynności o których mowa w niniejszej SIWZ i umowie. Wszystkie czynności wykonywane przez nadzór inwestorski muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą Prawo budowlane i Kodeksem Cywilnym. 5.Nadzór inwestorski będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz przez cały okres realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego - w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego-II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba pobytów inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.stalowowolski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach