Przetargi.pl
pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przedszkole moich marzeń - budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych na działce ewid. 974 w miejscowości Ustrzyki Dolne.

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 460-80-00 , fax. 013 460-80-16
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Mikołaja Kopernika 1 1
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 460-80-00, fax. 013 460-80-16
  REGON: 37044007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustrzyki-dolne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przedszkole moich marzeń - budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych na działce ewid. 974 w miejscowości Ustrzyki Dolne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.4 Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: 1) Roboty budowlane istniejącego budynku 1.1) Roboty budowlane - dach 1.2) Roboty budowlane zewnętrzne 1.3) Roboty budowlane wewnętrzne 1.4) Elewacja 2) Projektowana zabudowa - konstrukcja 2.1) Roboty budowlane: a. Roboty fundamentowe b. Roboty budowlane powyżej ław fundamentowych c. Dach 2.2) Stolarka 2.3) Dźwig osobowy 2.4) Roboty budowlane - wykończeniowe wewnętrzne 2.5) Roboty budowlane - wykończeniowe zewnętrzne 3) Instalacje wewnętrzne 3.1) Instalacje kanalizacyjne 3.2) Instalacja hydrantowa 3.3) Instalacja wodociągowa 3.4) Instalacja elektryczna 4) Instalacja centralnego ogrzewania 5) Przyłącz wodociągowy 6) Przyłącz kanalizacji sanitarnej 7) Kanalizacja deszczowa 8) Przyłącz teletechniczny 9) Przyłącz energetyczny - zgodnie z dokumentacją projektową. Kompletna dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót jest do wglądu w Urzędzie Miejskim, ul. Mikołaja Kopernika 1 w Ustrzykach Dolnych, pokój nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl - Przetargi aktualne - ogłoszenie z dnia 13.07.2016 r. (przetarg nieograniczony na roboty budowlane przedmiotowego zadania). 4.5 Podstawowe dane techniczne - kubatura obiektu istniejącego: 4.566,00 m3 - kubatura dodatkowa projektowanego dachu: 816,00 m3 - kubatura projektowanej rozbudowy: 3.654,00 m3 - kubatura całości po rozbudowie: 9.036,00 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych: 1 i 2 - obiekt częściowo podpiwniczony - w istniejącej części i proj. łączniku - wysokość max. od głównego wejścia +11,80 m - pow. zabudowy istniejącego budynku: 447,72 m2 - pow. zabudowy proj. rozbudowy: 476,75 m2 - pow. zabudowy całości po rozbudowie: 954,47 m2 - pow. użytkowa ogółem po rozbudowie: 1.798,30 m2 w tym pow. użytkowa w części nowej: 754,40 m2 4.6 Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru inwestorskiego przy prowadzeniu robót budowlanych na rzecz i we współpracy z Zamawiającym, zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności z przepisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 t.j.), polskimi normami, postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, zgodnie z wiedzą techniczną oraz wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją projektu. Wymagana minimalna ilość pobytów Inspektora Nadzoru na budowie - 3 razy w tygodniu. 4.7 Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej. 4.8 Wspólny słownik zamówień (CPV): 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 4.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4.10 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 4.11 Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczałtowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 1 500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: liczba pobytów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustrzyki-dolne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach