Przetargi.pl
pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przedszkole moich marzeń - budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych na działce o nr ewid. 974 w miejscowości Ustrzyki Dolne.

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 460-80-00 , fax. 013 460-80-16
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Mikołaja Kopernika 1 1
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 460-80-00, fax. 013 460-80-16
  REGON: 37044007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustrzyki-dolne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przedszkole moich marzeń - budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych na działce o nr ewid. 974 w miejscowości Ustrzyki Dolne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.4 Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. Roboty budowlane istniejącego budynku Roboty budowlane - dachRoboty budowlane zewnętrzneRoboty budowlane wewnętrzneElewacja Projektowana zabudowa - konstrukcjaRoboty budowlane: a.Roboty fundamentowe b.Roboty budowlane powyżej ław fundamentowych c.Dach StolarkaDźwig osobowy Roboty budowlane - wykończeniowe wewnętrzneRoboty budowlane - wykończeniowe zewnętrzne Instalacje wewnętrzneInstalacje kanalizacyjne Instalacja hydrantowa Instalacja wodociągowInstalacja elektryczna Instalacja centralnego ogrzewaniaPrzyłącz wodociąPrzyłącz kanalizacji sanitarne Kanalizacja deszczowa Przyłącz teletechnicznyPrzyłącz energetyczny -zgodnie załączoną do dokumentacji przetargowej dokumentacją projektową. Kompletna dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót jest do wglądu w Urzędzie Miejskim, ul. Mikołaja Kopernika 1 w Ustrzykach Dolnych, pokój nr 12 oraz w ogłoszeniu o przetargu na roboty budowlane, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl - Przetargi archiwalne - 2016,Data 2016-06-02 Podstawowe dane techniczne - kubatura obiektu istniejącego: 4.566,00 m3 - kubatura dodatkowa projektowanego dachu: 816,00 m3 - kubatura projektowanej rozbudowy 3.654,00 m3 - kubatura całości po rozbudowi 9.036,00 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych 1 i 2 - obiekt częściowo podpiwniczony - w istniejącej części i proj. łączniku - wysokość max. od głównego wejścia +11,80 m - pow. zabudowy istniejącego budynku 447,72 m2 - pow. zabudowy proj. rozbudowy: 476,75 m2 - pow. zabudowy całości po rozbudowie 954,47 m2 - pow. użytkowa ogółem po rozbudowie 1.798,30 m2 w tym pow. użytkowa w części nowej 754,40 m2 4.6 Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru inwestorskiego przy prowadzeniu robót budowlanych na rzecz i we współpracy z Zamawiającym, zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności z przepisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. z 2016 r. poz. 290 t.j., polskimi normami, postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, zgodnie z wiedzą techniczną oraz wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją projektu. Wymagana minimalna ilość pobytów Inspektora Nadzoru na budowie - 3 razy w tygodniu. 4.7 Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej. 4.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4.10 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 4.11 Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczałtowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 1 500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: liczba pobytów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustrzyki-dolne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach