Przetargi.pl
Dostawa środków myjąco - dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8123208 , fax. 15 8123209
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  ul. Szpitalna 1 1
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 15 8123208, fax. 15 8123209
  REGON: 00031257300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków myjąco - dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków myjąco - dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 14 pakietach. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 39830000-9 Środki czyszczące 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły cateringowe 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety 39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 39831200-8 Detergenty 39831300-9 Środki do czyszczenia podłóg 18930000-7 Worki i torby 33721200-2 Maszynki do golenia 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. Pakiet 1 - Środki myjąco - dezynfekcyjne. Pakiet 2 - Środki czystości. Pakiet 3 - Artykuły do utrzymania czystości. Pakiet 4 - Papier toaletowy i ręczniki papierowe. Pakiet 5 - Wózek sprzątaczka + akcesoria. Pakiet 6 - Pojemniki i dozowniki ogólnego przeznaczenia. Pakiet 7 - Środki dezynfekcyjne. Pakiet 8 - Preparaty myjąco-dezynfekcyjne. Pakiet 9 - Środki do mycia i konserwacji podłóg z wykładziną PCV oraz środek do mycia i konserwacji stali szlachetnej. Pakiet 10 - Środek dezynfekcyjny i płyn myjący do myjki MINI EDT2. Pakiet 11 - Ostrza do strzygarek chirurgicznych. Pakiet 12 - Worki foliowe na odpady oraz worki spożywcze. Pakiet 13 - Środek do dezynfektora endoskopów DSD - 201 TM. Pakiet 14 - Środek dezynfekcyjny do maceratora VORTEX. 3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe i należy je traktować jako nieobowiązujące. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ. 4. Za środek równoważny Zamawiający rozumie środek oparty na tej samej głównej substancji aktywnej, posiadający ten sam czas działania, spektrum działania i okres przydatności do użycia. Środek równoważny posiada również identyczne dane jakościowe, wskazania i przeciwwskazania do stosowania. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, ma obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zm.) wykazać, że spełnia on wymagania określone w SIWZ na przedmiotowe zamówienie. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: Pakiet 1 - 290 zł. Pakiet 2 - 640 zł. Pakiet 3 - 330 zł. Pakiet 4 - 1 200 zł. Pakiet 5 - 240 zł. Pakiet 6 - 300 zł. Pakiet 7 - 3 900 zł. Pakiet 8 - 260 zł. Pakiet 9 - 720 zł. Pakiet 10 - 970 zł. Pakiet 11 - 130 zł. Pakiet 12 - 1 400 zł. Pakiet 13 - 11 zł. Pakiet 14 - 79 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium: 1) W pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego: Bank Pekao SA 66 1240 2744 1111 0010 2187 3439. 2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) W gwarancjach bankowych. 4) W gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin wpływu na rachunek zamawiającego. 3. Oryginały dokumentów o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej winny być dołączone do oferty w osobnej kopercie, opisanej jak koperta dla oferty z dopiskiem wadium przetargowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaltbg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach