Przetargi.pl
Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne

Gmina Stalowa Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 6433456 , fax. 015 6433412
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stalowa Wola
  ul. Wolności 7 7
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 6433456, fax. 015 6433412
  REGON: 83040908600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne. 2) Zakres zamówienia obejmuje: 1. Zamawiający przewiduje utworzenie i prowadzenie przez Bank wirtualnych rachunków, na które cyklicznie otrzymywać będzie wpłatę od znacznej liczby płatników (prowadzenie systemu rozliczeń płatności masowych obejmującego podmioty prawne i osoby fizyczne) w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Zamawiający informuje, że każdy z płatników musi mieć swój indywidualny rachunek na rzecz którego będą dokonywane wpłaty. Wpłaty te muszą zostać przeksięgowane na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego w tym samym dniu. 3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami szacuje się, że miesięczne wpływy z tego tytułu wyniosą około 1 mil. zł. 4. Obszar działania Gminy na dzień zawarcia umowy - zamieszkuje około 63 tys mieszkańców, co może stanowić około 21 tys. płatników zobowiązanych do wnoszenia opłaty, w tym ilość nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane będą odpady komunalne szacowana jest na około 5 tys. 5. Zamawiający obecnie szacuje obsługę transakcji wpłat masowych dla liczby około 21 tys. płatników. Zamawiający określa, że wielkość 21 tys. rachunków jest szacowaną wielkością jaka powinna być początkowo otwarta w celu poboru opłaty (ostateczna początkowa wielkość otwarcia i prowadzenia w/w rachunków jest zależna od ilości otrzymanych zwrotnych deklaracji od gospodarstw domowych i innych podmiotów). 6. Powyższe wielkości są wielkościami prognozowanymi. Zamawiający przewiduje, że w czasie realizacji przedmiotu umowy liczba płatników może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 7. Wykonawca nie ma prawa do wnoszenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania szacowanej ilości rachunków w okresie obowiązywania umowy. 8. Identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego prowadzonym dla danego tytułu i płatnika, przy czym liczba cyfr identyfikatora - pozostawionych do określenia przez Zamawiającego nie może być mniejsza niż 12. 9. Księgowanie wpłat z rachunków wirtualnych będzie odbywało się na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego w tym samym dniu. 10.Przekazanie narzędzi do nadawania i weryfikacji poprawności numerów wirtualnych tworzonych przez Gminę i przypisanych jego dłużnikom. 11.Przekazanie i weryfikacja poprawności pliku wynikowego zawierającego pierwsze transakcje na rachunkach wirtualnych. 10. Pliki elektroniczne z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż w następnym dniu roboczym do godz. 9.00, w formacie umożliwiającym bezproblemowe wczytywanie do systemu finansowo -księgowego Zamawiającego. 11. Zamawiający informuje, że system komputerowy dotyczący wdrożenia elektronicznego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Stalowa Wola dostarczony i wdrożony zostanie przez Wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym nr Or-VI.271.41.2013 12. Oprogramowanie dotyczące wdrożenia elektronicznego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Stalowa Wola realizuje obsługę płatności masowych z wykorzystaniem indywidualnych rachunków bankowych (ELIKSIR). Wyciągi bankowe są importowane automatycznie (drogą elektroniczną), bezpośrednio na konta rozrachunkowe prowadzone w systemie. 13. Zamawiający oczekuje dostarczenia do dostawcy programu maski kont w formie eliksir. 14. Wymiana danych z systemami bankowymi jest realizowana poprzez pliki w ogólnie stosowanym standardzie MT-940. 15. Następnego dnia po podpisaniu umowy Bank przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wygenerowania indywidualnych numerów rachunków wirtualnych zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Rachunki muszą umożliwiać dokonywanie wpłat od dnia 1 sierpnia 2013 roku od godz. 0.00 dla płatników. 16. Wpłaty powinny być dokonywane przez płatników w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji usługi odbioru odpadów, tj. za miesiąc lipiec 2013 r. wpłata winna być dokonana do dnia 15 sierpnia 2013 roku i dalej cyklicznie. 17. Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w poz. 1 formularza ofertowego prowizji i opłat z tytułu wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych 18. Wykonawca nie będzie obciążał płatników żadnymi prowizjami i opłatami. 19. Wykonawca w ciągu 7 dni od wyboru oferty winien przedłożyć wzór umowy do akceptacji przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach