Przetargi.pl
Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu

Powiat Ropczycko - Sędziszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2218306 , fax. 017 2228571
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ropczycko - Sędziszowski
  ul. Konopnickiej 5 5
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 017 2218306, fax. 017 2228571
  REGON: 69058143600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spropczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Rozbudowę i przebudowę dawnego budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie - rozbiórka części pomieszczeń gospodarczych - wzmocnienie ścian fundamentowych - wykonanie ramy żelbetowej - wykonanie stropów międzykondygnacyjnych - wykonanie schodów żelbetowych - wykonanie ścian zewnętrznych - stolarka zewnętrzna i wiatrołap - ściany zewnętrzne i wewnętrzne - wykonanie kanałów wentylacyjnych z pustaków keramzytobetonowych - montaż konstrukcji i pokrycia dachu - wykonanie podłóg na gruncie - wykonanie warstwy podłogi piętra - winda wewnętrzna - elewacja - taras - rusztowania - przyłącze centralnego ogrzewania - roboty budowlane i montaż rurociągów - montaż grzejników stalowych płytowych - montaż armatury - próby instalacji - przyłącze zimnej wody - instalacja wody zimnej w budynku - przyłącze ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji - instalacja cwu i cyrkulacji w budynku - instalacja kanalizacji sanitarnej - złącza pomiarowe - rozdzielnie - przewody i kable - oprawy - osprzęt instalacyjny - instalacja odgromowa - instalacje teletechniczne - instalacja domofonowa - instalacja monitoringu oraz wykrywania i sygnalizacji zagrożenia pożarowego - badania i pomiary - sterowanie oddymianiem klatki schodowej - elementy zagospodarowania terenu - plac zabaw - ogrodzenie placu zabaw - elementy zagospodarowania terenu - ścieżka zdrowia - elementy zagospodarowania terenu - elementy małej architektury - chodniki 2) Modernizację i przebudowę sceny tanecznej mieszczącej się na terenie zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej - obniżenie poziomu sceny - podest dla orkiestry - fundamenty zadaszenia sceny tanecznej - konstrukcja stalowa zadaszenia sceny tanecznej - dach - wykonanie oświetlenia sceny tanecznej 3) Modernizację i przebudowę stołówki letniej mieszczącej się na terenie zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej - roboty demontażowe - fundamenty - konstrukcja stalowa - dach - wyposażenie - utwardzenie placu stołówki - wykonanie oświetlenia stołówki Zakres prac, sposób wykonania robót budowlanych, rodzaj materiałów i urządzeń określają szczegółowo: przedmiary robót (załącznik nr 1 do siwz), dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do siwz) oraz w Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8 do siwz). 2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: - wykonania niezbędnych prób i odbiorów, - przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji, jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także wszystkie inne wymagane dokumenty do końcowego odbioru robót. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: m.in. przepisami BHP, PN, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbiory robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 4. Użyte przy realizacji materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełniania odpowiednich norm. 5. Dopuszcza się do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w dokumentacji projektowej. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. 6. Wymagany okres gwarancji 36 m-cy liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) 8.2 Dopuszcza się możliwość wniesienia wadium w: 8.2.1 pieniądzu, 8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3 gwarancjach bankowych, 8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 8.3 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.4 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego (data i godzina potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 8.5 Wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa w oryginale w kasie Starostwa Powiatowego w Ropczycach pok. 207 w godz. 7.30 - 15.15, a kopię dołącza do oferty. Dowód wniesienia wadium stanowi załącznik do oferty. 8.6 Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, w ciągu 14 dni od daty pierwszego pisemnego żądania zgłoszonego przez Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji. 8.7 Wadium musi obejmować swą ważnością cały okres związania ofertą. 8.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8.9 Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Dębicy Filia w Ropczycach 12 8642 1139 2013 3903 7295 0003 8.10 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp 8.11 Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.12 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.13 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.10 siwz , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spropczyce.pl/tablica_ogloszen/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach