Przetargi.pl
Dostawa kosiarki wysięgnikowej tylnej dla BiOSG

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Adama Mickiewicza 34
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6732153, 6732087 , fax. 016 6763271
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
  ul. Adama Mickiewicza 34 34
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6732153, 6732087, fax. 016 6763271
  REGON: 65018683700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kosiarki wysięgnikowej tylnej dla BiOSG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarki wysięgnikowej tylnej dla BiOSG. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kosiarka wysięgnikowa tylna wraz z głowicą tnącą ma być fabrycznie nowa, kompletna, sprawna technicznie, w gatunku pierwszym, wyprodukowana nie wcześniej jak w 2012 roku. Urządzenie musi posiadać wszelkie elementy niezbędne do prawidłowej współpracy z ciągnikami JOHN DEERE 6190R, URSUS 1634. Urządzenie ma spełniać parametry techniczne i posiadać wyposażenie określone poniżej 1. Zasięg pracy - minimum 6,4 m 2. Obroty WOM - 540 min. 3. Własny układ hydrauliczny 4. Moc pompy - minimum 30kW 5. Wydajność pompy - minimum 100 L min. 6. Chłodnica oleju 7. Filtry oleju z wbudowanym wskaźnikiem zabrudzeń 8. Zamontowane wskaźniki temperatury i oleju 9. Bezpiecznik hydrauliczny w przypadku najechania na przeszkodę 10. Sterowanie elektryczne 11. Zawieszenie na standardowym 3 punktowym układzie zawieszenia 12. Głowica kosząca o szerokości roboczej minimum 140 cm 13. Napęd głowicy hydrauliczny 14. Wał WOM 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca - w ramach ceny ofertowej w dniu dostawy wykonał pierwszy montaż i uruchomienie urządzenia oraz przeszkolił co najmniej dwóch pracowników w zakresie eksploatacji i obsługi technicznej w siedzibie Zamawiającego - dołączył wraz z dostarczonym sprzętem deklarację zgodności, instrukcję techniczno eksploatacyjną oraz katalog części zamiennych w języku polskim - zapewnił obsługę serwisową oraz naprawy gwarancyjne w siedzibie Zamawiającego 3. Wykonawca do oferty winien załączyć opis oferowanego sprzętu w celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Z opisu ma jednoznacznie wynikać, że oferowany produkt zawiera co najmniej wszystkie parametry techniczne oraz wyposażenie wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia nazwy producenta oraz typ, model i wpisania tych danych w kolumnie nr 3 w tabeli przedstawionej w druku ofertowym. 5. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na dostarczony asortyment na okres co najmniej 12 miesięcy liczony od daty dostarczenia go do siedziby Zamawiającego. 6. Wykonawca dostarczy asortyment na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 7. Wykonawcą zamówienia mogą być producenci, dystrybutorzy lub sprzedawcy asortymentu określonego w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 160000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach