Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia, parkingów, zagospodarowanie placu, dróg dojazd. do świetlicy wiejskiej w m.Wietlin

Gmina Laszki ogłasza przetarg

 • Adres: 37-543 Laszki, Laszki 36
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6285046 w. 22 , fax. 0-16 6285023
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Laszki
  Laszki 36 36
  37-543 Laszki, woj. podkarpackie
  tel. 016 6285046 w. 22, fax. 0-16 6285023
  REGON: 65090046000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia, parkingów, zagospodarowanie placu, dróg dojazd. do świetlicy wiejskiej w m.Wietlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ogrodzenia, parkingów, zagospodarowanie placu, dróg dojazd. do świetlicy wiejskiej w m.Wietlin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452233009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laszki.itl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach